ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ

 

นางกาญจนา  พรหมสอน

นางกาญจนา พรหมสอน
Position : หัวหน้าฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
Office Phone : (044) 22-3022
E-mail : kanchana@sut.ac.th

 

นางสาวปรมาภรณ์  สุขกิตตินางสาวปรมาภรณ์ สุขกิตติ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3019
E-mail : paramapo@sut.ac.th

 

นางสุภาวดี  จันทร์เปรียงนางสุภาวดี จันทร์เปรียง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : supavadee@sut.ac.th

 

นางสาวสาวิตรี  ทองแดงนางสาวสาวิตรี ทองแดง
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : sawitree@sut.ac.th

 

นางสาวอุษา วิไลศรีอัมพรนางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Office Phone : (044) 22-3022
E-mail : phamonrat@sut.ac.th

 

นันณภัชสรน์ สูงสนิทนางสาวนันณภัชสรน์ สูงสนิท
Position : พนักงานธุรการ
Office Phone : (044) 22-3023
E-mail : nannapach@sut.ac.th

Comments are closed