คำถามเกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา

 

คำถามที่พบบ่อย
1. ถ้าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาสามารถขอคืนสถานภาพนักศึกษาได้หรือไม่
คำตอบ
นักศึกษาที่พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน สามารถขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ แต่ต้องยื่นคำร้องทั่วไปขอคืนสถานภาพที่ฝ่ายทะเบียน นักศึกษาภายในภาคการศึกษาที่พ้นสถานภาพ


2. การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
คำตอบ
1) กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว และรอแจ้งจบการศึกษา ต้องดำเนินการยื่นคำร้องทั่วไป ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
2) กรณีลงทะเบียนเรียนยังไม่ครบหลักสูตร ต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา และชำระค่ารักษาสถานภาพ
(ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ ป.ตรี 500 บาท : บัณฑิตศึกษา 1500 บาท ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ จะพ้น สถานภาพการเป็นนักศึกษา)


Comments are closed