คำถามเกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง

 

คำถามที่พบบ่อย
1. การขอใบรับรองการศึกษาปัจจุบันไม่ต่องใช้รูปถ่ายแล้ว ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงประการใด
คำตอบ
ใบรับรองฯ ยังคงใช้รูปถ่าย แต่ Transcript ปัจจุบันไม่ติดรูปถ่าย


2. เมื่อไรนักศึกษาที่แจ้งจบ จะอนุมัติจบสักที
คำตอบ
ขั้นตอนการอนุมัติจบต้องผ่านการประชุมสำนักวิชา สภาวิชาการและสุดท้ายคือสภามหาวิทยาลัย


3. อยากทราบว่าตอนนี้สามารถไปรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้เลยหรือไม่ ต้องดำเนินการขอล่วงหน้าหรือเปล่า และสามารถให้ผู้อื่นรับแทนไหม และหลักฐานที่ให้ผู้อื่นรับแทน เช่น สำเนาบัตรประชาชนเป็นของผู้รับแทนหรือของผู้จบ
คำตอบ
ต้องรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อน กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ให้เขียนใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย


4. ถ้าไม่สะดวกไปรับเอกสารสำเร็จการศึกษาด้วยตนเองให้คนอื่นรับแทนได้ไหม แล้วต้องทำอย่างไร
คำตอบ
ได้ค่ะ เขียนใบมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ให้คนที่จะมารับแทนยื่น


5. ถ้าจะขอใบรับรองสำเร็จการศึกษาทางไปรณีย์จะได้ไหม แล้วถ้าได้ต้องส่งเอกสารอะไรไปบ้าง และจะใช้เวลาดำเนินการประมาณกี่วัน
คำตอบ
ขอใบรับรองสำเร็จการศึกษาทางไปรณีย์ได้ค่ะ เขียนจดหมายบอกสิ่งที่ต้องการทางไปรษณีย์แล้วต้องการให้ส่งกลับ ได้โดยแนบซองติดแสตมป์และจ่าหน้าซองชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งค่ะ เมื่อได้รับเอกสารแล้วเราก็จัดทำให้เลย


6. การขอแจ้งจบต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำตอบ
ยื่นคำร้องแจ้งจบผ่าน Web ดูกำหนดการที่ปฏิทินการศึกษา และส่งรูปถ่ายชุดครุยขนาด 3X4 ซม จำนวน 5 รูป ที่ฝ่ายประมวลผลฯ ศูนย์บริการการศึกษา


Comments are closed