คำถามเกี่ยวกับการเงิน

คำถามที่พบบ่อย

1. การลดรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
คำตอบ
ลดรายวิชาภายใน 5 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา โดยเสียค่าธรรมเนียมการลดรายวิชาครั้งละ 50 บาท


2. กรณีนศ.ลดรายวิชาหลังจาก 5 วันแรกนับจากเปิดภาคจะได้รับเงินคืนหรือไม่
คำตอบ
ไม่ได้คะ แต่ถ้าสาเหตุของการลดรายวิชาเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย เช่น มีการแจ้งปิดรายวิชา เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน เวลาสอบ ทำให้กระทบกับการลงทะเบียนของนักศึกษา การดำเนินการ : การขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนเต็มจำนวน
1) ยื่นคำร้องทั่วไปที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
2) ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการขออนุมัติเงินคืนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษา
3) ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติคืนเงินที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ถ้าได้รับอนุมัติให้ติดต่อ ขอรับเงินคืนที่ส่วนการเงินและบัญชี


3. การขอผ่อนผันชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนสามารถขอผ่อนผันฯ ได้ถึงเมื่อไหร่
คำตอบ
นักศึกษาขอผ่อนผันได้ 4 สัปดาห์นับจากเปิดภาคการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ภายใน 11 วันนับจากเปิดภาค


4. ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า
คำตอบ
ป.ตรี 25 บาท/วัน, บัณฑิตศึกษา 75 บาท/วัน


5. ค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า
คำตอบ
ป.ตรี 20 บาท/วัน, บัณฑิตศึกษา 50 บาท/วัน


6. ถ้าได้รับอนุมัติให้ลาออกจะได้รับเงินค่าประกันของเสียหายเมื่อไหร่
คำตอบ
หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก 2 เดือน โดยติดต่อขอรับเงินค่าประกันฯ ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร


Comments are closed