คำถามเกี่ยวกับการลาระหว่างเรียน/สอบ และลาพักการศึกษา

 

คำถามที่พบบ่อย
1. ถ้าไม่สามารถเข้าสอบได้ตามตารางสอบจะขอเลื่อนสอบได้หรือไม่
คำตอบ
1) ติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชานั้น ๆ
2) ยื่นคำร้องขอลาระหว่างสอบโดยผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชา (สำหรับกรณีที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชา หัวหน้าสาขาหมายถึง หัวหน้าสาขาของอาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด)
3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาระหว่างสอบแล้ว ให้นักศึกษาสำเนาเอกสารให้กับอาจารย์ผู้สอน 1 ชุด และนำ เอกสารฉบับจริงส่งที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา


2. การลาระหว่างเรียน
คำตอบ
เขียนคำร้องขอลาระหว่างเรียน และติดต่ออาจารย์ผู้สอน


3. การลาพักการศึกษา
คำตอบ
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาได้ 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน


Comments are closed