คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน

 

คำถามที่พบบ่อย

1. การลงทะเบียนเรียนต่ำ–เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
คำตอบ
1) นักศึกษาป.ตรี  ไม่น้อยกว่า   9  และต้องไม่เกิน   22   หน่วยกิต
2) กรณีที่ลงต่ำ-เกินกว่าหน่วยกิตต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนต่ำ–เกินกว่าหน่วยกิต


2. การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชากรณีกลุ่มเติม
คำตอบ
นักศึกษาดำเนินการภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาค โดยเขียนคำร้องขอเพิ่มรายวิชากรณีกลุ่มเต็ม โดยผ่านความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน และยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา


3. การลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาเรียนซ้ำซ้อนกันได้หรือไม่
คำตอบ
ไม่ได้ ค่ะ


4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อนได้หรือไม่
คำตอบ
ไม่ได้คะ ยกเว้นนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่


5. ถ้ายังไม่ผ่านรายวิชาที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน สามารถยื่นคำร้องขอเรียนควบคู่ได้หรือไม่
คำตอบ
ไม่ได้คะ แต่ถ้าในรายวิชานั้นมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า “หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา” นักศึกษาสามารถ ขอลงทะเบียนเรียนได้โดยเขียนคำร้องทั่วไปยื่นที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา หลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน ฝ่ายทะเบียนฯ จะรวบรวมรายชื่อส่งให้สำนักวิชาพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาต่อไป


6. การเปลี่ยนวิชาเลือกต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ
1) ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเลือกที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้อนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
2) รายวิชาที่ประสงค์จะเปลี่ยนต้องได้รับระดับคะแนน F U หรือ W
3) วิชาที่เปลี่ยนทดแทนกันได้นั้น ต้องเป็นวิชาเลือกในหมวดเดียวกัน จำนวนหน่วยกิตเท่ากัน
4) รายวิชาใหม่ที่จะใช้แทนวิชาเดิมต้องเป็นวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น


7. การถอนรายวิชา (ติด W)
คำตอบ
นักศึกษาถอนรายวิชาหลังสัปดาห์ที่ 5 นับจากเปิดภาคการศึกษาแต่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 10


8. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หมายถึงอะไร
คำตอบ
1) การลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ / รายวิชาเลือก ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีก จนกว่าจะได้รับแต้มระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D หรือ S
2) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้รับแต้มระดับคะแนน D หรือ D+ เพื่อปรับระดับคะแนน


9. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หากประสงค์จะถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำได้หรือไม่ และจะคิดเกรดอย่างไร ต้องแก้ W หรือไม่ สามารถจบการศึกษาได้ไหม
คำตอบ
1) นักศึกษาลงทะเบียนซ้ำแล้วต้องการถอนรายวิชา หากหลังสัปดาห์ที่ 5 จะติด W ส่วนการคิดเกรดจะใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้าย เช่น นักศึกษาลงทะเบียนครั้งแรกได้รับแต้มระดับคะแนน D และลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ F ระบบจะคิดเกรด F หากนักศึกษาถอนรายวิชา ระบบจะคิดเกรด D ให้กับนักศึกษา
2) การจบการศึกษา ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00 และแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ก็สามารถจบการศึกษาได้


10. นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาผิดโครงสร้างหลักสูตร
คำตอบ
<<คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด>>


Comments are closed