คำถามเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชา เปลี่ยนสำนักวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิต

 

คำถามที่พบบ่อย
1. การย้ายสาขาวิชา และเปลี่ยนสำนักวิชาสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่
คำตอบ
ยื่นคำร้องก่อนปิดภาคการศึกษา 30 วันของทุกภาคการศึกษา


2. กรณียังไม่สังกัดสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 จะขอย้ายสาขาหรือเปลี่ยนสำนักวิชาได้หรือไม่
คำตอบ
ไม่ได้คะ เพราะไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ


3. หลังจากยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาจะทราบผลการพิจารณาได้อย่างไร
คำตอบ
1) นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่ www.reg.sut.ac.th ก่อนลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป ประมาณ 1 สัปดาห์
2) หลังจากทราบผลการพิจารณาแล้วให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเทียบโอนหน่วยกิตได้ที่ฝ่ายทะเบียน นักศึกษาภายในสัปดาห์แรกนับจากเปิดภาค


Comments are closed