คำถามเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/บัตรประจำตัวนักศึกษา

 

คำถามที่พบบ่อย
1. การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาขอแทนเพื่อนได้หรือไม่
คำตอบ
ได้คะ โดยยื่นใบมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบแนบมาด้วย


2. ถ้าบัตรนักศึกษาหายต้องทำบัตรใหม่หรือไม่
คำตอบ
บัตรนักศึกษามีความสำคัญในการใช้ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ และใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบด้วย
1) นักศึกษารหัส B51 – B52 ติดต่อรับคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา แล้วนำไปยื่นที่ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2) สำหรับนักศึกษารหัส B46 – B50 ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำบัตรนักศึกษาใหม่ให้ และสามารถรอรับบัตรนักศึกษาได้ทันที


3. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
คำตอบ
การขอหนังสือรับรองให้นักศึกษาดำเนินการ โดยเข้าไปที่ Website http://reg.sut.ac.th login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู “ขอเอกสาร Online”
1) นักศึกษาควรอ่านขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาก่อน และคลิกเลือกเมนู “ขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา”
2) เลือกรายการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ใส่จำนวนชุด ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบจำนวนเงิน โดยคลิกที่ “เช็คเงินเพื่อตัดบัญชี” เมื่อนักศึกษาตรวจสอบแล้วคลิก “บันทึกข้อมูล”
3) ค่าธรรมเนียมเอกสาร 20 บาท ต่อ 1 ชุด


Comments are closed