ข้อบังคับ

 

ลำดับที่เรื่อง
1ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
2ข้อบังคับว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557
3ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
4ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
5ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
6ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
7ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
8ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
9ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
10ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
11ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
12ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาษาอังกฤษ)
13ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับย่อ).pptx

Comments are closed