ข้อบังคับ

 

ลำดับที่เรื่อง
1ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
2ข้อบังคับว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557
3ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
4ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
5ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
6ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
7ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
8ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
9ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
10ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
11ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาษาอังกฤษ)
12ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับย่อ).pptx

Comments are closed