ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

 

ลำดับที่การยื่นคำร้อง
1การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
2การขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หรือเกิน 22 หน่วยกิต
3การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
4การขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้ำซ้อน
5การขอลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน
6การขอย้ายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสำนักวิชา
7การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
8การขอเปลี่ยนวิชาเลือก
9การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีพ้นสภาพ)
11การลา (ลาระหว่างเรียน ลาระหว่างสอบ)
12การขอลาพักการศึกษา
13การขอกลับเข้าศึกษาหลังจากลาพักการศึกษา
14การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
15การขอแก้ไขข้อมูลนักศึกษา
16การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
17คำร้องทั่วไป
18การขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
19การขออนุปริญญา

Comments are closed