กระบวนการทำงาน+คู่มือต่าง ๆ

ลำดับที่หัวข้อคลังความรู้โดย
1คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาที่เปิดสอนทาง webฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
2- คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- ภาคผนวก
ฝ่ายประมวลผลฯ
3ระเบียบว่าด้วยการสอบศูนย์บริการการศึกษา
4คู่มือกรรมการคุมสอบฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
5คู่มือเปลี่ยนกรรมการคุมสอบฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
6คู่มืออนุมัติเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน)ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
7คู่มือสำหรับคณะทำงานผลิตสำเนาแบบทดสอบฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
8คู่มือแนะนำระบบทะบียนฯ (อ.ใหม่)ศูนย์บริการการศึกษา
9เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลขาสาขา)ศูนย์บริการการศึกษา
10คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาเปิดสอนทาง webฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
11คู่มือการรับนักศึกษาประเภทโควตาวิชาเรียนฝ่ายรับนักศึกษา

Comments are closed