เรียน คณาจารย์และบุคลากรและนักศึกษา มทส.ทุกท่าน

          

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดสละเวลาในการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เพื่อนำข้อมุลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

บุคคลากร https://goo.gl/forms/thnCAaAn4T0wTC163
นักศึกษา  https://goo.gl/forms/1vchnPoo9TpvA0Hz1


**ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 นี้


                                      ด้วยความนับถือ
                     ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
             บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 email: administrator@sut.ac.th  Line: @sut.network?

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายแบบ BYOD (Bring Your Own Device)
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ในการใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย
และให้ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์ของตนเองได้
ในชื่อของสัญญาณ @SUT-Wifi โดยเริ่มต้นปล่อยสัญญาณวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดและคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://idm.sut.ac.th

 log out wifi read more..