กรุณาตรวจสอบสถานะการดำเนินการหลังกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสพนักงาน ( Employee ID)
ชื่อ - นามสกุล ( Full Name)
ชื่อ - นามสกุล English Full Name
Select English

หน่วยงาน ( Institute )
สังกัดฝ่าย (Divison Office )
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ( Telephone )
สร้าง account และตั้งรหัสผ่าน
E-mail Address(Real name) @sut.ac.th
บริการเพิ่มเติม Email (g.sut.ac.th) @g.sut.ac.th
Password statusเพื่อความปลอดภัยกรุณาตั้งรหัสผ่านให้มีความยาว 8-16 ตัวอักษร
(Use a password that has at least 8-16 characters)


พิมพ์รหัสผ่าน (password):

*ระดับความปลอดภัยต้องมากกว่า 30 point (*The security score must be greater than 30 points.)

ระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน (password security score):
ระดับความปลอดภัย (your security score) : คะแนนความปลอดภัย

1. อักขระพิเศษร่วมกับตัวอักษร เช่น @, #, $ ,_ เป็นต้น (use special characters for complex password @,#,$,_)
2. ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตัวเลข ผสมกัน เช่น AbCD (use a mix of uppercase, lowercase letters and numbers. )
3. ควรมีความยาวมากกว่า 8 ตัวอักษรขึ้นไป (Should be longer than 8 characters)
4. ไม่แนะนำให้ใช้ตัวอักษรทั้งหมด หรือตัวเลขทั้งหมด (not recommended to use all characters. Or all numbers)
หากไม่เป็นไปตามดังข้อ 1-4 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
IP Register 202.28.42.70

พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ

แจ้งขอความยินยอมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้บริการ

      ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้บริการระบบสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้างต้น (ท่านสามารถอ่านนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ที่ http://web.sut.ac.th/ccs/privacy.pdf

ยอมรับ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อน กรอกรหัสหรือชื่อในช่องค้นหา
ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]
ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ กรุณาติดต่อ 1919


 ระบบได้เปลี่ยนการลงทะเบียนสำหรับขอ Email g.sut.ac.th กรุณา
 ใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงเท่านั้น

สำหรับนักศึกษา

ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]

Show page Limit 2000 Record
ไม่มีข้อมูล
ระบบจะไม่แสดงข้อมูลที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
สามารถค้นหาโดยใช้รหัสพนักงานหรือรหัสนักศึกษา หรือชื่อ
กรณีมีปัญหาในการตรวจสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เบอร์ติดต่อ 1919
กรณีมีสัญลักษณ์ ในหมายเหตุ กรุณาอ่านโดยการ Click ที่ icon

ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]
หน้า :
ทั้งหมด: 0 รายการหน้า : 0

ลำดับ.รหัส.ชื่อ-นามสกุล.Register. สถานะ. หมายเหตุ.