กรุณาตรวจสอบสถานะการดำเนินการหลังกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสพนักงาน ( Employee ID)
ชื่อ - นามสกุล ( Full Name)
ชื่อ - นามสกุล English Full Name
Select English

หน่วยงาน ( Institute )
สังกัดฝ่าย (Divison Office )
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ( Telephone )
สร้าง account และตั้งรหัสผ่าน
E-mail Address(Real name) @sut.ac.th
บริการเพิ่มเติม Email (g.sut.ac.th) @g.sut.ac.th
Password statusเพื่อความปลอดภัยกรุณาตั้งรหัสผ่านให้มีความยาว 8-16 ตัวอักษร
(Use a password that has at least 8-16 characters)


พิมพ์รหัสผ่าน (password):

*ระดับความปลอดภัยต้องมากกว่า 30 point (*The security score must be greater than 30 points.)

ระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน (password security score):
ระดับความปลอดภัย (your security score) : คะแนนความปลอดภัย

1. อักขระพิเศษร่วมกับตัวอักษร เช่น @, #, $ ,_ เป็นต้น (use special characters for complex password @,#,$,_)
2. ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตัวเลข ผสมกัน เช่น AbCD (use a mix of uppercase, lowercase letters and numbers. )
3. ควรมีความยาวมากกว่า 8 ตัวอักษรขึ้นไป (Should be longer than 8 characters)
4. ไม่แนะนำให้ใช้ตัวอักษรทั้งหมด หรือตัวเลขทั้งหมด (not recommended to use all characters. Or all numbers)
หากไม่เป็นไปตามดังข้อ 1-4 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
IP Register 202.28.42.70

พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ

แจ้งขอความยินยอมเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้บริการ

      ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้บริการ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสมัครใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

       ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, รหัสพนักงาน หรือรหัสนักศึกษา, อีเมล, เลขที่บัตรประชาชน, Passport ID, เบอร์โทรศัพท์, สังกัดหน่วยงาน, สำนักวิชา, สาขาวิชา

      โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ที่มีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ และมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 1 ปี

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ขอรับความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น

      ทั้งนี้ท่านมีสิทธิตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ (1) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน (3) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม (7) สิทธิในการขอรับส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ดังนี้ https://pdpa.sut.ac.th

      ท่านสามารถอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ https://pdpa.sut.ac.th และหากมีเหตุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน โปรดติดต่อ 1. คุณณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร, 2. คุณเอรินทร์ ชุมใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูล ประจำหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224788 , 044-224781 email : dpo@sut.ac.th


ยอมรับ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อน กรอกรหัสหรือชื่อในช่องค้นหา
ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]
ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ กรุณาติดต่อ 1919


 ระบบได้เปลี่ยนการลงทะเบียนสำหรับขอ Email g.sut.ac.th กรุณา
 ใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงเท่านั้น

สำหรับนักศึกษา

ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]

Show page Limit 2000 Record
ไม่มีข้อมูล
ระบบจะไม่แสดงข้อมูลที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
สามารถค้นหาโดยใช้รหัสพนักงานหรือรหัสนักศึกษา หรือชื่อ
กรณีมีปัญหาในการตรวจสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เบอร์ติดต่อ 1919
กรณีมีสัญลักษณ์ ในหมายเหตุ กรุณาอ่านโดยการ Click ที่ icon

ค้นหา [ ป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงาน ]
หน้า :
ทั้งหมด: 0 รายการหน้า : 0

ลำดับ.รหัส.ชื่อ-นามสกุล.Register. สถานะ. หมายเหตุ.