Search (detail) :  

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0-4422 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก
ดังนี้ 0-4422-XXXX (ปรับปรุงข้อมูล 2023-11-16 15:34:38)

ผู้บริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
อีเมล suksun@sut.ac.th
โทร. 4693,4322
แฟกซ์.4790,4607
รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ. ดร.Menglim Hoy
อีเมล menglim@g.sut.ac.th
โทร. 4463
แฟกซ์.4607
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
นายเดชฐิพงศ์ เลิศไกร
อีเมล detch@sut.ac.th
โทร. 5847
แฟกซ์.4790

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศค.
นางราตรี เวชวิริยกุล
อีเมล ratree@sut.ac.th
โทร. 5800
แฟกซ์.5809
น.ส.ปัทมา แฉ่งชูเชื้อ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pattama@sut.ac.th
โทร. 5802  แฟกซ์. 5809
นางพนัชธนัญ สระแกทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : tang@sut.ac.th
โทร. 5803  แฟกซ์. 5809
นางราตรี เวชวิริยกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : ratree@sut.ac.th
โทร. 5800  แฟกซ์. 5809
น.ส.ศรัญญา หาญสันเทียะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : saranya.h@sut.ac.th
โทร. 5807  แฟกซ์. 5809
นางสายสุณีย์ มวมขุนทด
ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
อีเมล : saisunee@sut.ac.th
โทร. 0  แฟกซ์. 5809
นางอุไร เพื่อนเกาะ
ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
อีเมล : urai@sut.ac.th
โทร. 0  แฟกซ์. 5809
น.ส.เก็ดถวา ปัญญาชีวเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : ketthawha@sut.ac.th
โทร. 5805  แฟกซ์. 5809
นางแสงดาว เลียบกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : jeab@sut.ac.th
โทร. 5801  แฟกซ์. 5809
ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม
นายมงคล เทียมครบุรี
อีเมล mongkhol.t@sut.ac.th
โทร. 5838
แฟกซ์.5809
นายกนกศักดิ์ เดชบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : kanoksak@sut.ac.th
โทร. 3030,3032  แฟกซ์. 5809
นายณัฐพล จัดหงษา
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีการศึกษา
อีเมล : nuttapon@sut.ac.th
โทร. 5832  แฟกซ์. -
นางบุษราภรณ์ เผ่าละออ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : busarapo@sut.ac.th
โทร. 5837  แฟกซ์. 5809
นายปุณณรัตน์ สุขุประการ
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : punnarat@sut.ac.th
โทร. 3030  แฟกซ์. 5809
นายมงคล เทียมครบุรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : mongkhol.t@sut.ac.th
โทร. 5838  แฟกซ์. 5809
นายวชิรา ชัยชูบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : vachira@sut.ac.th
โทร. 5831  แฟกซ์. 5809
นายสรพัชย์ ทัพพะรังสี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : sorapat@sut.ac.th
โทร. 3341  แฟกซ์. 5809
นายสุลักษณ์ สร้อยระย้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : sulak@sut.ac.th
โทร. 3036  แฟกซ์. 5809
นายสุเทพ โลหณุต
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : thep@sut.ac.th
โทร. 5833  แฟกซ์. 5809
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
นายเดชฐิพงศ์ เลิศไกร
อีเมล detch@sut.ac.th
โทร. 5847
แฟกซ์.4790
นายกฤช กุลนาวิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : krit@sut.ac.th
โทร. 5818  แฟกซ์. 5809
นายณัฐวัฒน์ สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : nattawat@sut.ac.th
โทร. 5811  แฟกซ์. 5809
นายประสาน บรรจงปรุ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อีเมล : prasarn@sut.ac.th
โทร. 5821  แฟกซ์. 5809
นายพงศ์กานต์ สุทธินฤพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : pongkan@sut.ac.th
โทร. 5817  แฟกซ์. 5809
น.ส.พฤษดี พินิจพงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : phritsadi@sut.ac.th
โทร. 5806  แฟกซ์. 5809
นายวราดล วงศ์สูงเนิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : waradol.w@sut.ac.th
โทร. 5815  แฟกซ์. 5809
นายวสันต์ เมฆประยูร
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : wasanta@sut.ac.th
โทร. 4805  แฟกซ์. 5809
นายสมชาย ศิริสูงเนิน
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : chai@sut.ac.th
โทร. 5816  แฟกซ์. 5809
นายสมบัติ สืบค้า
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อีเมล : sombat@sut.ac.th
โทร. 5812  แฟกซ์. 5809
นายสมพงษ์ บุญเต็ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : sompong_b@sut.ac.th
โทร. 5820  แฟกซ์. 5809
นายอำนาจ จงมอบกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : amnartj@sut.ac.th
โทร. 5813  แฟกซ์. 5809
นายเสมา ปลอดโคกสูง
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อีเมล : sema@sut.ac.th
โทร. 5997  แฟกซ์. 5809
น.ส.เอรินทร์ ชุมใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : arinc@sut.ac.th
โทร. 5819  แฟกซ์. 5809
ฝ่ายนวัตกรรมและบริการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและบริการคอมพิวเตอร์
นายวัฒนา เวชวิริยกุล
อีเมล wattana@sut.ac.th
โทร. 5825
แฟกซ์.5809
นายณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
อีเมล : nattapong.aroon@sut.ac.th
โทร. 4788, 5810  แฟกซ์. 5809
นายวัฒนา เวชวิริยกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : wattana@sut.ac.th
โทร. 5825  แฟกซ์. 5809
นายศิริพงษ์ หิรัญเจริญสุข
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : phong@sut.ac.th
โทร. 5826  แฟกซ์. 5809
นายสมควร พาจะโปะ
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : somkuan.p@sut.ac.th
โทร. 5827  แฟกซ์. 5809
น.ส.เอกภาวี ไขกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
อีเมล : Akpawee.k@sut.ac.th
โทร. 5828  แฟกซ์. 5809
นายโกเมณ ดกโบราณ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อีเมล : garnet@sut.ac.th
โทร. 5829  แฟกซ์. 5809


* ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ fax E-mail ของท่านได้ที่ SUT's PIM (Personal Information Management)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 4713 (คุณวันวิสาห์)


ค้นหานักศึกษา