Search (detail) :  

 

ศูนย์บริการการศึกษา
สำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0-4422 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก
ดังนี้ 0-4422-XXXX (ปรับปรุงข้อมูล 2023-11-16 15:34:29)

ผู้บริหาร ศูนย์บริการการศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
อีเมล prapat@sut.ac.th
โทร. 3941
แฟกซ์.3952
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
นางจรัญญา สมอุดร
อีเมล jarunya@sut.ac.th
โทร. 3092
แฟกซ์.3010

ฝ่ายรับนักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
นางจรัญญา สมอุดร
อีเมล jarunya@sut.ac.th
โทร. 3015. 3092
แฟกซ์.3010
น.ส.นภาพร มีทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : napaporn@sut.ac.th
โทร. 3015  แฟกซ์. 3010
น.ส.พิศมัย สารสม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pisamai@sut.ac.th
โทร. 3014  แฟกซ์. 3010
นายรัตติพล พูดเพราะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : rattipon@g.sut.ac.th
โทร. 3845  แฟกซ์. 3010
น.ส.วลัยพร ขันตะคุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : walaipon@sut.ac.th
โทร. 3025  แฟกซ์. 3010
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์
อีเมล penjun@sut.ac.th
โทร. 3016-7
แฟกซ์.3016
น.ส.ปรมาภรณ์ สุขกิตติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : paramapo@sut.ac.th
โทร. 3094  แฟกซ์. 3010
นางสุภาวดี จันทร์เปรียง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : supavadee@sut.ac.th
โทร. 3016  แฟกซ์. 3010
นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : penjun@sut.ac.th
โทร. 3016-7  แฟกซ์. 3016
นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sawet@sut.ac.th
โทร. 3016-7  แฟกซ์. 3010
ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
หัวหน้าฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
นางชุติมา เรืองวิทยานนท์
อีเมล chutima@sut.ac.th
โทร. 3013
แฟกซ์.3010
น.ส.จินตนา สินใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jintana@sut.ac.th
โทร. 3019  แฟกซ์. 3010
น.ส.ชญานันท์ วิไลศรีอัมพร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : phamonrat@sut.ac.th
โทร. 3022  แฟกซ์. 3010
นางชุติมา เรืองวิทยานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : chutima@sut.ac.th
โทร. 3013  แฟกซ์. 3010
น.ส.ธัญญลักษณ์ ชมโคกกรวด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล : Thanyalak@sut.ac.th
โทร. 3023  แฟกซ์. 3010
น.ส.นฤมล ศรีพนม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : naruemon@sut.ac.th
โทร. 3019  แฟกซ์. 3010
น.ส.นันณภัชสรน์ สูงสนิท
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : nannapach@sut.ac.th
โทร. 3022  แฟกซ์. 3010
น.ส.สาวิตรี ทองแดง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sawitree@sut.ac.th
โทร. 3023  แฟกซ์. 3010
ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
นางบุษบา ชัยมงคล
อีเมล busaba@sut.ac.th
โทร. 3028
แฟกซ์.3010
น.ส.จันทกานต์ กุหลาบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : kulab@sut.ac.th
โทร. 3028  แฟกซ์. 3010
นางบุษบา ชัยมงคล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : busaba@sut.ac.th
โทร. 3028  แฟกซ์. 3010
น.ส.รัตนา แจ่มจำรูญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : ratana@sut.ac.th
โทร. 3027  แฟกซ์. 3010
นางอรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : orawan@sut.ac.th
โทร. 3059  แฟกซ์. 3010
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
น.ส.ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
อีเมล sirirat@sut.ac.th
โทร. 3018, 3020
แฟกซ์.3010
น.ส.ปริญวดี ปานาลาด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : parinwadee@sut.ac.th
โทร. 3020  แฟกซ์. 3010
น.ส.ผุสดี พยัคฆเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pussadee@sut.ac.th
โทร. 3020  แฟกซ์. 3010
น.ส.ศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : sirirat@sut.ac.th
โทร. 3018, 3020  แฟกซ์. 3010
นายสมนึก คงกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : somnuk@sut.ac.th
โทร. 3018  แฟกซ์. 3010
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศบก.
น.ส.ขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์
อีเมล kanitsara@sut.ac.th
โทร. 3012
แฟกซ์.3010
น.ส.กรรณนิกา ยมพ้วย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : kannika.y@sut.ac.th
โทร. 3012  แฟกซ์. 3010
น.ส.ขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : kanitsara@sut.ac.th
โทร. 3012  แฟกซ์. 3010
น.ส.อรอุมา สืบค้า
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : onuma@sut.ac.th
โทร. 3035  แฟกซ์. 3010
ฝ่ายกิจการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ
น.ส.อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์
อีเมล apinya@sut.ac.th
โทร. 3021
แฟกซ์.3010
น.ส.กมลชนก จรรยาศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ
อีเมล : Kamonchanok.c@sut.ac.th
โทร. 3021  แฟกซ์. 3010
น.ส.ทัดดาว เทาใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : taddaw@sut.ac.th
โทร. 4530  แฟกซ์. 3010
นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : Peerasak.j@sut.ac.th
โทร. 3021  แฟกซ์. 3010
น.ส.ศิริวรรณ งีสันเทียะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : siriwan.n@sut.ac.th
โทร. 4530,4536  แฟกซ์. 3010
น.ส.สิรินภานาถ ใต้กิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ
อีเมล : sirinapanat@sut.ac.th
โทร. 3021,4536  แฟกซ์. 3010
น.ส.อภิญญา ลิ้มสุวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : apinya@sut.ac.th
โทร. 3021  แฟกซ์. 3010


* ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ fax E-mail ของท่านได้ที่ SUT's PIM (Personal Information Management)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 4713 (คุณวันวิสาห์)


ค้นหานักศึกษา