Search (detail) : by:  

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0-4422 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก
ดังนี้ 0-4422-XXXX

หน่วยงาน
Name  Office  fax  Home  E-mail
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4224, 4219 4220  kontorn@sut.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4286, 4320 4603  tongta@sut.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4218 4604, 4220  pornsiri@sut.ac.th
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4221 4220  chodchoy@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 4566 4411 5659 somsaksi@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 4417 4610  lsrytw@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 4238 4608 5405 vatanavongs@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4349 4602 5865 kerdpras@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4490 4609 5915 terasut@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4235 4613 5580 keerati@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 4476, 4470 4612  sukasem@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 4393 4603 5675 cprommak@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 4433 4605 5892 yupa@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4367 4601 5639 kitti@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4322 4607  suksun@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 4483 4482 5523 tapany@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4427, 4450 4606 5669 chareeya@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4397 4814 5677 chan@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4324, 4664 4604 5690 jittamai@sut.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 4443, 3363 4611 5384 kittitep@sut.ac.th
หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4351 4603 5902 uthansakul@sut.ac.th
บุคลากร
Name  Office  fax  Home  E-mail
Boris Golman 4325 4609  golman@sut.ac.th
กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 4224, 4219 4220  kontorn@sut.ac.th
กรรณิกา ประเสริฐสังข์ 4225 4610 5295 kannika@sut.ac.th
กระวี ตรีอำนรรค 4176 4613  krawee@sut.ac.th
กษมา จารุกำจร 4437 4605 5643 kasama@sut.ac.th
กองพล อารีรักษ์ 4363 4601  kongpol@sut.ac.th
กองพัน อารีรักษ์ 4520 4601  kongpan@sut.ac.th
กัญชลา สุดตาชาติ  -  kanchala@sut.ac.th
กัณทิมา ศิริจีระชัย 3118, 4586 3119 - guntima@sut.ac.th
กัลญา พับโพธิ์ 4422 4602 5638 kanlaya@sut.ac.th
กาญจน์กรอง สุอังคะ 4238 4608 5642 kankrong@sut.ac.th
การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ (ลาศึกษาต่อ) 4311 4613  karoon@sut.ac.th
กิตติ อัตถกิจมงคล 4367 4601 5639 kitti@sut.ac.th
กิตติศักดิ์ เกิดประสพ 4349 4602 5865 kerdpras@sut.ac.th
กิตติเทพ เฟื่องขจร 4443, 3363 4611 5384 kittitep@sut.ac.th
กีรติ สุลักษณ์ 4235 4613 5580 keerati@sut.ac.th
คธา วาทกิจ 4581 4610 5609 vkata@sut.ac.th
คะชา ชาญศิลป์ 4237 4602  kacha@sut.ac.th
จงกล ศรีธร 4264   jongkol@sut.ac.th
จริยาพร ศรีวิไลลักษณ์ 4517 4613  jariyapo@sut.ac.th
จรียา ยิ้มรัตนบวร 4427, 4450 4606 5669 chareeya@sut.ac.th
จรูญศักดิ์ สมพงศ์ 4588 4610 - charoon@sut.ac.th
จันทิมา ดีประเสริฐกุล 4434 4605 5671 chantima@sut.ac.th
จารุวี คำสมบูรณ์ 4274 4220  jaruvee@sut.ac.th
จิตติมา วระกุล (ลาศึกษาต่อ)    jittima@sut.ac.th
จิระพล ศรีเสริฐผล 4412 4613 5921 jiraphon@sut.ac.th
ฉลองศรี ฟลัด 4590 4609 5887 chalong@sut.ac.th
ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 4426 4607 5678 cjothit@sut.ac.th
ฉัตรเพชร ยศพล 4418 4606 5856 chatpet@sut.ac.th
ชดช้อย รวยสูงเนิน 4221 4220  chodchoy@sut.ac.th
ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ 4686   chanat@sut.ac.th
ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย 4263 4609  chaiyot@sut.ac.th
ชาญชัย ทองโสภา 4397 4814 5677 chan@sut.ac.th
ชาญวิทย์ แก้วกสิ 4424 4602 5542 chanwit@sut.ac.th
ชุติมา พรหมมาก 4393 4603 5675 cprommak@sut.ac.th
ชโลธร ธรรมแท้ 4556 4613  chalothorn@sut.ac.th
ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ 4483 4482 5523 tapany@sut.ac.th
ณรงค์ อัครพัฒนากูล 3258 3260  narong@sut.ac.th
ณัฐญา กิ่งโคกกรวด 4420-1 4607  natthaya@sut.ac.th
ณัฐภรณ์ เจริญธรรม (ลาศึกษาต่อ) 4238 4608 5634 ch_natta@sut.ac.th
ณิชชาภัทร สิทธิคุณ 4229 4220  ns@sut.ac.th
ตติยา ตรงสถิตกุล 4685 4605  tatiya@sut.ac.th
ทวิช จิตรสมบูรณ์ 4414 4613 5893 tabon@sut.ac.th
ทศพล รัตน์นิยมชัย (ลาศึกษาต่อ)  - - tosaphol@sut.ac.th
ทัศนีย์ ทิพย์สาคร 4411 4411  tassnee@sut.ac.th
ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ 4582 4601  thipwan@sut.ac.th
ธนศักดิ์ พิทยากร 4479   
ธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ 4431 4605  kritiya@sut.ac.th
ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ 4404 4601 5681 thanatch@sut.ac.th
ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์    thanaset@sut.ac.th
ธิราพร จุลยุเสน 4225 4150  tirapo@sut.ac.th
ธีทัต ดลวิชัย 4231 4613 5853 prapun@sut.ac.th
ธีรวัฒน์ สินศิริ 4465 4607 5541 sinsiri@sut.ac.th
ธีระชาติ พรพิบูลย์ 4498 4613  teeracha@sut.ac.th
ธีระสุต สุขกำเนิด 4490 4609 5915 terasut@sut.ac.th
นรา สมัตถภาพงศ์ 4564 4604 5925 nara@sut.ac.th
นารี กลิ่นกลาง 4451 4606  narree@sut.ac.th
นิตยา บุญเทียน 4584 4606  n.boontian@sut.ac.th
นิตยา เกิดประสพ 4432 4602 5865 nittaya@sut.ac.th
นิธินาถ ศุภกาญจน์ 4439 4605 5667 nitinat@sut.ac.th
บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์ 4343 4611  tbantita@sut.ac.th
บุญชัย วิจิตรเสถียร 3099 3053 5524 boonchai@sut.ac.th
บุญส่ง สุตะพันธ์    boonsong@sut.ac.th
บุญเรือง มะรังศรี 4366 4601 5550 bmshvee@sut.ac.th
ปณิฏฐาท์ อาจหาญ 4392 4603  pranitta@sut.ac.th
ปภากร พิทยชวาล 4563,4825 4604 5595 paphakorn@sut.ac.th
ประโยชน์ คำสวัสดิ์ 4394, 4974 4603, 4790  prayoth@sut.ac.th
ปรัชญา เทพณรงค์ 4174 4611 5441 prachya@sut.ac.th
ปราณี กฐินใหม่ 4264 4604 5881 kathinmai@sut.ac.th
ปราณี ชุมสำโรง 4438 4605  pthongnoi@sut.ac.th
ปรียาพร โกษา 4350 4607 5411 kosa@sut.ac.th
ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 4989 4602 5682 phorkaew@sut.ac.th
ปวีร์ ศิริรักษ์ 4380 4604  pavee@sut.ac.th
ปัญญา บัวฮมบุรา 4481 4482   panya_b@sut.ac.th
ปิยมน พัวพงศกร 4479 4479  ppoapong@sut.ac.th
ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ 4396 4603  priam@sut.ac.th
พงษ์ชัย จิตตะมัย 4324, 4664 4604 5690 jittamai@sut.ac.th
พนารัตน์ รัตนพานี 4591 4609 5904 panarat@sut.ac.th
พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 4580 4610 5553 payungs@sut.ac.th
พรพจน์ ตันเส็ง 4495 4607 5876 pornpot@sut.ac.th
พรพรม บุญพรม 4574 4613 5916 pornporm@sut.ac.th
พรรษา ลิบลับ     pansa@sut.ac.th
พรวสา วงศ์ปัญญา 4486 4482 5663 pornwasa@sut.ac.th
พรศิริ จงกล 4218 4604, 4220  pornsiri@sut.ac.th
พัชรินทร์ ราโช 4565 4606  patcha@sut.ac.th
พันทิพา นำสว่างรุ่งเรือง 4471 4612  pantipar@sut.ac.th
พิจิตรา เอื้องไพโรจน์    pichitrau@sut.ac.th
พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์ 4461 4602  pmh@sut.ac.th
พีรวัส บุญภึก 4552 4411 - perawat@sut.ac.th
พีระพงษ์ อุฑารสกุล 4351 4603 5902 uthansakul@sut.ac.th
ภัทรวรรณ เคนพะนาน 4401 4601  pattara@sut.ac.th
ภูษิต มิตรสมหวัง (ลาศึกษาต่อ)  - - pusit@sut.ac.th
มงคล จิรวัชรเดช 4327 4607  mongkol@sut.ac.th
มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล 4361 4603  mtp@sut.ac.th
ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์ 4458 4604 5938 yongyooth@sut.ac.th
ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ 4433 4605 5892 yupa@sut.ac.th
รังสรรค์ ทองทา 4286, 4320 4603  tongta@sut.ac.th
รังสรรค์ วงศ์สรรค์ 4008, 4971 4017, 4974  rangsan@sut.ac.th
รัชนี หอมกลาง 4441 4611  ratcha@sut.ac.th
รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ 4238 4608  rattaphol@sut.ac.th
รัตน บริสุทธิกุล 4487 4482  rattana@sut.ac.th
วชรภูมิ เบญจโอฬาร 4172 4607 5909 vacharapoom@sut.ac.th
วรพจน์ ขำพิศ 4409 4613 5884 vorapot@sut.ac.th
วรรณวนัช บุ่งสุด     wanwanut@sut.ac.th
วราภรณ์ ปิยวิทย์ 4481   wpiyawit@sut.ac.th
วัฒนวงศ์ รัตนวราห 4238 4608 5405 vatanavongs@sut.ac.th
วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล 4226 4610  wanvisa.sri@sut.ac.th
วันเพ็ญ สืบสาย 4238 4608  pensueb@sut.ac.th
วิชัย ศรีสุรักษ์ 4646 4602  wichai@sut.ac.th
วิทูรย์ เห็มสุวรรณ 4410   withun@sut.ac.th
วิภาวี หัตถกรรม 4381 4603 5896 wipawee@sut.ac.th
วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ 4435 4605 5891 wimonlak@sut.ac.th
วิโรจน์ แสงธงทอง 4395 4601 087-2569400 cewirote@sut.ac.th
วิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์ 4287 4220  wilailuk@sut.ac.th
วีณา ฟั่นเพ็ง  -  veenap@sut.ac.th
วีรชัย อาจหาญ 4428, 5007 4610 5566 arjharh@sut.ac.th
วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน 4417 4610  lsrytw@sut.ac.th
วุฒิ ด่านกิตติกุล 4004 4017  wut@sut.ac.th
ศรัญญา กาญจนวัฒนา 4447 4602  sarunya.k@sut.ac.th
ศาสน์ สุขประเสริฐ 4836 4607 5864 sart@sut.ac.th
ศิรดล ศิริธร 4238 4608  siradols@sut.ac.th
ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ 4475 4612 - sirirat.b@sut.ac.th
สงบ คำค้อ 4485 4482 5439 sakhob@sut.ac.th
สนั่น ตั้งสถิตย์ 4455 4606  sanan@sut.ac.th
สมพันธุ์ ชาญศิลป์ 4452 4602  sompan@sut.ac.th
สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย 4177 4603 5940 somsav@sut.ac.th
สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ 4566 4411 5659 somsaksi@sut.ac.th
สามารถ บุญอาจ 4589 4610 5851 bsamart@sut.ac.th
สายฝน สิบพลกรัง 4176 4613  saifon@sut.ac.th
สารัมภ์ บุญมี      sarum@sut.ac.th
สิทธิชัย แสงอาทิตย์ 4013, 4326 4017, 4607 5871 sitichai@sut.ac.th
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 4322 4607  suksun@sut.ac.th
สุขเกษม วัชรมัยสกุล 4476, 4470 4612  sukasem@sut.ac.th
สุชาดา คันธารส    
สุดจิต ครุจิต 4456 4606  sudjit@sut.ac.th
สุดารัตน์ ขวัญอ่อน 4534 4601 5688 sudarat_kh@sut.ac.th
สุดเขตต์ พจน์ประไพ 4542 4612 5380 soodkhet@sut.ac.th
สุทธิพงษ์ มีใย 4238    sutthi@sut.ac.th
สุทิน คูหาเรืองรอง 4474 4612 5661 sutin@sut.ac.th
สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ 4238   
สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ 4245 4609 5668 supunnee@sut.ac.th
สุภกิจ รูปขันธ์ 4553 4613  supakit@sut.ac.th
สุภาพร บุญฤทธิ์ 4175 4602 5594 sbunrit@sut.ac.th
สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ (ลาศึกษาต่อ) 4469 4613 5659 suradetj@sut.ac.th
อติชาต วงศ์กอบลาภ 4496 4609 044-278023 atichat@sut.ac.th
อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ 4468 4601 5857 anant@sut.ac.th
อนุรัตน์ ภูวานคำ 4489 4612  anurat@sut.ac.th
อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ 4537 4606 5857 w.apichon@sut.ac.th
อรรณพ ประวัติวงศ์ 4429 4607  unnop@sut.ac.th
อรรถพล มณีแดง 4262 4609 5532 atthaphon@sut.ac.th
อรลักษณ์ พิชิตกุล 4442 4613  
อลิษา ศรีคราม    alisa@sut.ac.th
อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 4353 4607 5569 avirut@sut.ac.th
อักษรา สุขรักษ์ 4479 4220  agsara@sut.ac.th
อัฆพรรค์ วรรณโกมล 3062, 4449 3060, 4611  akkhapun@sut.ac.th
อัญชุลี รักด่านกลาง 4400-1 4601  unchulee@sut.ac.th
อัมพร ลาดหนองขุ่น 4491 4609  amporn@sut.ac.th
อาทิตย์ คูณศรีสุข 4515 4613  atit@sut.ac.th
อาทิตย์ ศรีแก้ว 4405 5966 ต่อ 3  ra@sut.ac.th
อานิสงส์ จิตนารินทร์    anisong@sut.ac.th
อาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา 4410 4613  arphorn@sut.ac.th
อุทัย มีคำ 4312 4605 5348 umsut@sut.ac.th
อุษณีย์ กิตกำธร 4488 4482 5656 k_usanee@sut.ac.th
อุเทน ลีตน 4479   
เกรียงไกร ไตรสาร 3258, 4445 3260 5922 kriangkr@sut.ac.th
เชษฐา ชุมกระโทก (ลาศึกษาต่อ)     chatetha@sut.ac.th
เชาวน์ หิรัญตียะกุล (ลาศึกษาต่อ)     chow@sut.ac.th
เดโช เผือกภูมิ 4173 4611  phueakphum@sut.ac.th
เทวรัตน์ ตรีอำนรรค 4583 4610 5435 tawarat@sut.ac.th
เผด็จ เผ่าละออ 3118, 4407 3119, 4601 5641 padej@sut.ac.th
เศรษฐวิทย์ ภูฉายา    settawit@sut.ac.th
เอกรงค์ สุขจิต      ekarong@sut.ac.th
เอกวุฒิ ศิริรักษ์ 4425 4607  
เอมอร ก่อเกียรติสกุล 4481 4482  aimon@sut.ac.th
โศรฎา แข็งการ 4399 4613 5536 soradak@sut.ac.th
ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย/ลูกจ้างชั่วคราว
Name  Office  fax  Home  E-mail
กมลวัชร์ ไชยเสนา 4479 4613  
กรชนก พุทธะ    
จัตตาฬี อิ่มเอิบ 4238   jattalee@sut.ac.th
จิดาภา ชมชื่น 4479 4220  
จุลลดา แซ่เตี๋ยว 4479 4613  
ชัชวาล เข็มเงิน    kemngoen@sut.ac.th
ณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง 4406 4601  Kritshna@sut.ac.th
ณัฐนรรท์ ชวรัฐสินธรณ์ 4445 3260  nathanan@sut.ac.th
ดลรยา มงคลเกิด    
ดารณี ทิพย์ทอง 4422 4602  tiptong@sut.ac.th
ตระกูล บุพพาจารย์ 4410 4613  
ธัญลักษณ์ อันดี    thanyaluk@sut.ac.th
นิรุตติ์ นิ่มอ่อน 4479 4220  
ปิยธิดา ปัญหาราช    
ปิยะพร สายแสง 4479 4220  
ภักดิ์วราณัณ วุฒิภัทรสันกลาง 4479 4220  
รุ่งทิวา มีบุญ 4479 4613  
วรัญญา แซ่ซื้อ 4479   
วรางคณา จันทรมงคล 4400   
วีระยุทธ ชาตะสุวัจนานนท์ 4473 4613  
สมศักดิ์ สุขวาปี 4479 4220  
สุกัญญา ฉัตรสูงเนิน 4479   
สุนีย์ ฉิมสุนทร    
อรรถพล ชอบงาน 4787 4651  
อาทิตย์ ถินสถิตย์ 4479 4420  
อาทิตย์ พรมผา 4406 4601  arthit@sut.ac.th
เกรียงไกร ชวนานุกูล 4479 4220  
เทพวัชระ รุจิราภา 4479   
* ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ fax E-mail ของท่านได้ที่ http://ai.sut.ac.th

กนต์ธร ชำนิประศาสน์
ตำแหน่ง : คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โทร.4224, 4219  บ้าน.
Fax.4220
e-mail : kontorn@sut.ac.th
รังสรรค์ ทองทา
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โทร.4286, 4320  บ้าน.
Fax.4603
e-mail : tongta@sut.ac.th
พรศิริ จงกล
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โทร.4218  บ้าน.
Fax.4604, 4220
e-mail : pornsiri@sut.ac.th
ชดช้อย รวยสูงเนิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โทร.4221  บ้าน.
Fax.4220
e-mail : chodchoy@sut.ac.th
สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
โทร.4566  บ้าน.5659
Fax.4411
e-mail : somsaksi@sut.ac.th
วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
โทร.4417  บ้าน.
Fax.4610
e-mail : lsrytw@sut.ac.th
วัฒนวงศ์ รัตนวราห
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
โทร.4238  บ้าน.5405
Fax.4608
e-mail : vatanavongs@sut.ac.th
กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โทร.4349  บ้าน.5865
Fax.4602
e-mail : kerdpras@sut.ac.th
ธีระสุต สุขกำเนิด
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
โทร.4490  บ้าน.5915
Fax.4609
e-mail : terasut@sut.ac.th
กีรติ สุลักษณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โทร.4235  บ้าน.5580
Fax.4613
e-mail : keerati@sut.ac.th
สุขเกษม วัชรมัยสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
โทร.4476, 4470  บ้าน.
Fax.4612
e-mail : sukasem@sut.ac.th
ชุติมา พรหมมาก
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
โทร.4393  บ้าน.5675
Fax.4603
e-mail : cprommak@sut.ac.th
ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
โทร.4433  บ้าน.5892
Fax.4605
e-mail : yupa@sut.ac.th
กิตติ อัตถกิจมงคล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โทร.4367  บ้าน.5639
Fax.4601
e-mail : kitti@sut.ac.th
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.4322  บ้าน.
Fax.4607
e-mail : suksun@sut.ac.th
ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
โทร.4483  บ้าน.5523
Fax.4482
e-mail : tapany@sut.ac.th
จรียา ยิ้มรัตนบวร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โทร.4427, 4450  บ้าน.5669
Fax.4606
e-mail : chareeya@sut.ac.th
ชาญชัย ทองโสภา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โทร.4397  บ้าน.5677
Fax.4814
e-mail : chan@sut.ac.th
พงษ์ชัย จิตตะมัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โทร.4324, 4664  บ้าน.5690
Fax.4604
e-mail : jittamai@sut.ac.th
กิตติเทพ เฟื่องขจร
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
โทร.4443, 3363  บ้าน.5384
Fax.4611
e-mail : kittitep@sut.ac.th
พีระพงษ์ อุฑารสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โทร.4351  บ้าน.5902
Fax.4603
e-mail : uthansakul@sut.ac.th
Boris Golman
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4325  บ้าน.
Fax.4609
e-mail : golman@sut.ac.th
กนต์ธร ชำนิประศาสน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4224, 4219  บ้าน.
Fax.4220
e-mail : kontorn@sut.ac.th
กรรณิกา ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4225  บ้าน.5295
Fax.4610
e-mail : kannika@sut.ac.th
กระวี ตรีอำนรรค
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4176  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : krawee@sut.ac.th
กษมา จารุกำจร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4437  บ้าน.5643
Fax.4605
e-mail : kasama@sut.ac.th
กองพล อารีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4363  บ้าน.
Fax.4601
e-mail : kongpol@sut.ac.th
กองพัน อารีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4520  บ้าน.
Fax.4601
e-mail : kongpan@sut.ac.th
กัญชลา สุดตาชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.-
e-mail : kanchala@sut.ac.th
กัณทิมา ศิริจีระชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.3118, 4586  บ้าน.-
Fax.3119
e-mail : guntima@sut.ac.th
กัลญา พับโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4422  บ้าน.5638
Fax.4602
e-mail : kanlaya@sut.ac.th
กาญจน์กรอง สุอังคะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4238  บ้าน.5642
Fax.4608
e-mail : kankrong@sut.ac.th
การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4311  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : karoon@sut.ac.th
กิตติ อัตถกิจมงคล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4367  บ้าน.5639
Fax.4601
e-mail : kitti@sut.ac.th
กิตติศักดิ์ เกิดประสพ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4349  บ้าน.5865
Fax.4602
e-mail : kerdpras@sut.ac.th
กิตติเทพ เฟื่องขจร
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
โทร.4443, 3363  บ้าน.5384
Fax.4611
e-mail : kittitep@sut.ac.th
กีรติ สุลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4235  บ้าน.5580
Fax.4613
e-mail : keerati@sut.ac.th
คธา วาทกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4581  บ้าน.5609
Fax.4610
e-mail : vkata@sut.ac.th
คะชา ชาญศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4237  บ้าน.
Fax.4602
e-mail : kacha@sut.ac.th
จงกล ศรีธร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4264  บ้าน.
Fax.
e-mail : jongkol@sut.ac.th
จริยาพร ศรีวิไลลักษณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4517  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : jariyapo@sut.ac.th
จรียา ยิ้มรัตนบวร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4427, 4450  บ้าน.5669
Fax.4606
e-mail : chareeya@sut.ac.th
จรูญศักดิ์ สมพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4588  บ้าน.-
Fax.4610
e-mail : charoon@sut.ac.th
จันทิมา ดีประเสริฐกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4434  บ้าน.5671
Fax.4605
e-mail : chantima@sut.ac.th
จารุวี คำสมบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4274  บ้าน.
Fax.4220
e-mail : jaruvee@sut.ac.th
จิตติมา วระกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : jittima@sut.ac.th
จิระพล ศรีเสริฐผล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4412  บ้าน.5921
Fax.4613
e-mail : jiraphon@sut.ac.th
ฉลองศรี ฟลัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4590  บ้าน.5887
Fax.4609
e-mail : chalong@sut.ac.th
ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4426  บ้าน.5678
Fax.4607
e-mail : cjothit@sut.ac.th
ฉัตรเพชร ยศพล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4418  บ้าน.5856
Fax.4606
e-mail : chatpet@sut.ac.th
ชดช้อย รวยสูงเนิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
โทร.4221  บ้าน.
Fax.4220
e-mail : chodchoy@sut.ac.th
ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4686  บ้าน.
Fax.
e-mail : chanat@sut.ac.th
ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
โทร.4263  บ้าน.
Fax.4609
e-mail : chaiyot@sut.ac.th
ชาญชัย ทองโสภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4397  บ้าน.5677
Fax.4814
e-mail : chan@sut.ac.th
ชาญวิทย์ แก้วกสิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4424  บ้าน.5542
Fax.4602
e-mail : chanwit@sut.ac.th
ชุติมา พรหมมาก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4393  บ้าน.5675
Fax.4603
e-mail : cprommak@sut.ac.th
ชโลธร ธรรมแท้
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4556  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : chalothorn@sut.ac.th
ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4483  บ้าน.5523
Fax.4482
e-mail : tapany@sut.ac.th
ณรงค์ อัครพัฒนากูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.3258  บ้าน.
Fax.3260
e-mail : narong@sut.ac.th
ณัฐญา กิ่งโคกกรวด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4420-1  บ้าน.
Fax.4607
e-mail : natthaya@sut.ac.th
ณัฐภรณ์ เจริญธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4238  บ้าน.5634
Fax.4608
e-mail : ch_natta@sut.ac.th
ณิชชาภัทร สิทธิคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4229  บ้าน.
Fax.4220
e-mail : ns@sut.ac.th
ตติยา ตรงสถิตกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4685  บ้าน.
Fax.4605
e-mail : tatiya@sut.ac.th
ทวิช จิตรสมบูรณ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4414  บ้าน.5893
Fax.4613
e-mail : tabon@sut.ac.th
ทศพล รัตน์นิยมชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.-
Fax.-
e-mail : tosaphol@sut.ac.th
ทัศนีย์ ทิพย์สาคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4411  บ้าน.
Fax.4411
e-mail : tassnee@sut.ac.th
ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4582  บ้าน.
Fax.4601
e-mail : thipwan@sut.ac.th
ธนศักดิ์ พิทยากร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4479  บ้าน.
Fax.
e-mail :
ธนัชวลัญชน์ ผันจะโปะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4431  บ้าน.
Fax.4605
e-mail : kritiya@sut.ac.th
ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4404  บ้าน.5681
Fax.4601
e-mail : thanatch@sut.ac.th
ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : thanaset@sut.ac.th
ธิราพร จุลยุเสน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4225  บ้าน.
Fax.4150
e-mail : tirapo@sut.ac.th
ธีทัต ดลวิชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4231  บ้าน.5853
Fax.4613
e-mail : prapun@sut.ac.th
ธีรวัฒน์ สินศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4465  บ้าน.5541
Fax.4607
e-mail : sinsiri@sut.ac.th
ธีระชาติ พรพิบูลย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4498  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : teeracha@sut.ac.th
ธีระสุต สุขกำเนิด
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4490  บ้าน.5915
Fax.4609
e-mail : terasut@sut.ac.th
นรา สมัตถภาพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4564  บ้าน.5925
Fax.4604
e-mail : nara@sut.ac.th
นารี กลิ่นกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4451  บ้าน.
Fax.4606
e-mail : narree@sut.ac.th
นิตยา บุญเทียน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4584  บ้าน.
Fax.4606
e-mail : n.boontian@sut.ac.th
นิตยา เกิดประสพ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4432  บ้าน.5865
Fax.4602
e-mail : nittaya@sut.ac.th
นิธินาถ ศุภกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4439  บ้าน.5667
Fax.4605
e-mail : nitinat@sut.ac.th
บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4343  บ้าน.
Fax.4611
e-mail : tbantita@sut.ac.th
บุญชัย วิจิตรเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.3099  บ้าน.5524
Fax.3053
e-mail : boonchai@sut.ac.th
บุญส่ง สุตะพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : boonsong@sut.ac.th
บุญเรือง มะรังศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4366  บ้าน.5550
Fax.4601
e-mail : bmshvee@sut.ac.th
ปณิฏฐาท์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4392  บ้าน.
Fax.4603
e-mail : pranitta@sut.ac.th
ปภากร พิทยชวาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4563,4825  บ้าน.5595
Fax.4604
e-mail : paphakorn@sut.ac.th
ประโยชน์ คำสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4394, 4974  บ้าน.
Fax.4603, 4790
e-mail : prayoth@sut.ac.th
ปรัชญา เทพณรงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4174  บ้าน.5441
Fax.4611
e-mail : prachya@sut.ac.th
ปราณี กฐินใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4264  บ้าน.5881
Fax.4604
e-mail : kathinmai@sut.ac.th
ปราณี ชุมสำโรง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4438  บ้าน.
Fax.4605
e-mail : pthongnoi@sut.ac.th
ปรียาพร โกษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4350  บ้าน.5411
Fax.4607
e-mail : kosa@sut.ac.th
ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4989  บ้าน.5682
Fax.4602
e-mail : phorkaew@sut.ac.th
ปวีร์ ศิริรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4380  บ้าน.
Fax.4604
e-mail : pavee@sut.ac.th
ปัญญา บัวฮมบุรา
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4481  บ้าน.
Fax.4482
e-mail : panya_b@sut.ac.th
ปิยมน พัวพงศกร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4479
e-mail : ppoapong@sut.ac.th
ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4396  บ้าน.
Fax.4603
e-mail : priam@sut.ac.th
พงษ์ชัย จิตตะมัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4324, 4664  บ้าน.5690
Fax.4604
e-mail : jittamai@sut.ac.th
พนารัตน์ รัตนพานี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4591  บ้าน.5904
Fax.4609
e-mail : panarat@sut.ac.th
พยุงศักดิ์ จุลยุเสน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4580  บ้าน.5553
Fax.4610
e-mail : payungs@sut.ac.th
พรพจน์ ตันเส็ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4495  บ้าน.5876
Fax.4607
e-mail : pornpot@sut.ac.th
พรพรม บุญพรม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4574  บ้าน.5916
Fax.4613
e-mail : pornporm@sut.ac.th
พรรษา ลิบลับ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : pansa@sut.ac.th
พรวสา วงศ์ปัญญา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4486  บ้าน.5663
Fax.4482
e-mail : pornwasa@sut.ac.th
พรศิริ จงกล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4218  บ้าน.
Fax.4604, 4220
e-mail : pornsiri@sut.ac.th
พัชรินทร์ ราโช
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4565  บ้าน.
Fax.4606
e-mail : patcha@sut.ac.th
พันทิพา นำสว่างรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4471  บ้าน.
Fax.4612
e-mail : pantipar@sut.ac.th
พิจิตรา เอื้องไพโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : pichitrau@sut.ac.th
พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4461  บ้าน.
Fax.4602
e-mail : pmh@sut.ac.th
พีรวัส บุญภึก
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4552  บ้าน.-
Fax.4411
e-mail : perawat@sut.ac.th
พีระพงษ์ อุฑารสกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4351  บ้าน.5902
Fax.4603
e-mail : uthansakul@sut.ac.th
ภัทรวรรณ เคนพะนาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4401  บ้าน.
Fax.4601
e-mail : pattara@sut.ac.th
ภูษิต มิตรสมหวัง
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.-
Fax.-
e-mail : pusit@sut.ac.th
มงคล จิรวัชรเดช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4327  บ้าน.
Fax.4607
e-mail : mongkol@sut.ac.th
มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4361  บ้าน.
Fax.4603
e-mail : mtp@sut.ac.th
ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4458  บ้าน.5938
Fax.4604
e-mail : yongyooth@sut.ac.th
ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4433  บ้าน.5892
Fax.4605
e-mail : yupa@sut.ac.th
รังสรรค์ ทองทา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4286, 4320  บ้าน.
Fax.4603
e-mail : tongta@sut.ac.th
รังสรรค์ วงศ์สรรค์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4008, 4971  บ้าน.
Fax.4017, 4974
e-mail : rangsan@sut.ac.th
รัชนี หอมกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4441  บ้าน.
Fax.4611
e-mail : ratcha@sut.ac.th
รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4238  บ้าน.
Fax.4608
e-mail : rattaphol@sut.ac.th
รัตน บริสุทธิกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4487  บ้าน.
Fax.4482
e-mail : rattana@sut.ac.th
วชรภูมิ เบญจโอฬาร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4172  บ้าน.5909
Fax.4607
e-mail : vacharapoom@sut.ac.th
วรพจน์ ขำพิศ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4409  บ้าน.5884
Fax.4613
e-mail : vorapot@sut.ac.th
วรรณวนัช บุ่งสุด
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : wanwanut@sut.ac.th
วราภรณ์ ปิยวิทย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4481  บ้าน.
Fax.
e-mail : wpiyawit@sut.ac.th
วัฒนวงศ์ รัตนวราห
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4238  บ้าน.5405
Fax.4608
e-mail : vatanavongs@sut.ac.th
วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4226  บ้าน.
Fax.4610
e-mail : wanvisa.sri@sut.ac.th
วันเพ็ญ สืบสาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4238  บ้าน.
Fax.4608
e-mail : pensueb@sut.ac.th
วิชัย ศรีสุรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4646  บ้าน.
Fax.4602
e-mail : wichai@sut.ac.th
วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4410  บ้าน.
Fax.
e-mail : withun@sut.ac.th
วิภาวี หัตถกรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4381  บ้าน.5896
Fax.4603
e-mail : wipawee@sut.ac.th
วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4435  บ้าน.5891
Fax.4605
e-mail : wimonlak@sut.ac.th
วิโรจน์ แสงธงทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4395  บ้าน.087-2569400
Fax.4601
e-mail : cewirote@sut.ac.th
วิไลลักษณ์ คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4287  บ้าน.
Fax.4220
e-mail : wilailuk@sut.ac.th
วีณา ฟั่นเพ็ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.-
e-mail : veenap@sut.ac.th
วีรชัย อาจหาญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4428, 5007  บ้าน.5566
Fax.4610
e-mail : arjharh@sut.ac.th
วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4417  บ้าน.
Fax.4610
e-mail : lsrytw@sut.ac.th
วุฒิ ด่านกิตติกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4004  บ้าน.
Fax.4017
e-mail : wut@sut.ac.th
ศรัญญา กาญจนวัฒนา
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4447  บ้าน.
Fax.4602
e-mail : sarunya.k@sut.ac.th
ศาสน์ สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4836  บ้าน.5864
Fax.4607
e-mail : sart@sut.ac.th
ศิรดล ศิริธร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4238  บ้าน.
Fax.4608
e-mail : siradols@sut.ac.th
ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4475  บ้าน.-
Fax.4612
e-mail : sirirat.b@sut.ac.th
สงบ คำค้อ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4485  บ้าน.5439
Fax.4482
e-mail : sakhob@sut.ac.th
สนั่น ตั้งสถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4455  บ้าน.
Fax.4606
e-mail : sanan@sut.ac.th
สมพันธุ์ ชาญศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4452  บ้าน.
Fax.4602
e-mail : sompan@sut.ac.th
สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4177  บ้าน.5940
Fax.4603
e-mail : somsav@sut.ac.th
สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4566  บ้าน.5659
Fax.4411
e-mail : somsaksi@sut.ac.th
สามารถ บุญอาจ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4589  บ้าน.5851
Fax.4610
e-mail : bsamart@sut.ac.th
สายฝน สิบพลกรัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4176  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : saifon@sut.ac.th
สารัมภ์ บุญมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : sarum@sut.ac.th
สิทธิชัย แสงอาทิตย์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4013, 4326  บ้าน.5871
Fax.4017, 4607
e-mail : sitichai@sut.ac.th
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
โทร.4322  บ้าน.
Fax.4607
e-mail : suksun@sut.ac.th
สุขเกษม วัชรมัยสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4476, 4470  บ้าน.
Fax.4612
e-mail : sukasem@sut.ac.th
สุชาดา คันธารส
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail :
สุดจิต ครุจิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4456  บ้าน.
Fax.4606
e-mail : sudjit@sut.ac.th
สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4534  บ้าน.5688
Fax.4601
e-mail : sudarat_kh@sut.ac.th
สุดเขตต์ พจน์ประไพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4542  บ้าน.5380
Fax.4612
e-mail : soodkhet@sut.ac.th
สุทธิพงษ์ มีใย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4238  บ้าน.
Fax.
e-mail : sutthi@sut.ac.th
สุทิน คูหาเรืองรอง
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4474  บ้าน.5661
Fax.4612
e-mail : sutin@sut.ac.th
สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4238  บ้าน.
Fax.
e-mail :
สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4245  บ้าน.5668
Fax.4609
e-mail : supunnee@sut.ac.th
สุภกิจ รูปขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4553  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : supakit@sut.ac.th
สุภาพร บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4175  บ้าน.5594
Fax.4602
e-mail : sbunrit@sut.ac.th
สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4469  บ้าน.5659
Fax.4613
e-mail : suradetj@sut.ac.th
อติชาต วงศ์กอบลาภ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4496  บ้าน.044-278023
Fax.4609
e-mail : atichat@sut.ac.th
อนันท์ อุ่นศิวิไลย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4468  บ้าน.5857
Fax.4601
e-mail : anant@sut.ac.th
อนุรัตน์ ภูวานคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4489  บ้าน.
Fax.4612
e-mail : anurat@sut.ac.th
อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4537  บ้าน.5857
Fax.4606
e-mail : w.apichon@sut.ac.th
อรรณพ ประวัติวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4429  บ้าน.
Fax.4607
e-mail : unnop@sut.ac.th
อรรถพล มณีแดง
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4262  บ้าน.5532
Fax.4609
e-mail : atthaphon@sut.ac.th
อรลักษณ์ พิชิตกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4442  บ้าน.
Fax.4613
e-mail :
อลิษา ศรีคราม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : alisa@sut.ac.th
อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4353  บ้าน.5569
Fax.4607
e-mail : avirut@sut.ac.th
อักษรา สุขรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4220
e-mail : agsara@sut.ac.th
อัฆพรรค์ วรรณโกมล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.3062, 4449  บ้าน.
Fax.3060, 4611
e-mail : akkhapun@sut.ac.th
อัญชุลี รักด่านกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4400-1  บ้าน.
Fax.4601
e-mail : unchulee@sut.ac.th
อัมพร ลาดหนองขุ่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4491  บ้าน.
Fax.4609
e-mail : amporn@sut.ac.th
อาทิตย์ คูณศรีสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4515  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : atit@sut.ac.th
อาทิตย์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.4405  บ้าน.
Fax.5966 ต่อ 3
e-mail : ra@sut.ac.th
อานิสงส์ จิตนารินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : anisong@sut.ac.th
อาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4410  บ้าน.
Fax.4613
e-mail : arphorn@sut.ac.th
อุทัย มีคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4312  บ้าน.5348
Fax.4605
e-mail : umsut@sut.ac.th
อุษณีย์ กิตกำธร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4488  บ้าน.5656
Fax.4482
e-mail : k_usanee@sut.ac.th
อุเทน ลีตน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4479  บ้าน.
Fax.
e-mail :
เกรียงไกร ไตรสาร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทร.3258, 4445  บ้าน.5922
Fax.3260
e-mail : kriangkr@sut.ac.th
เชษฐา ชุมกระโทก
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : chatetha@sut.ac.th
เชาวน์ หิรัญตียะกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : chow@sut.ac.th
เดโช เผือกภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4173  บ้าน.
Fax.4611
e-mail : phueakphum@sut.ac.th
เทวรัตน์ ตรีอำนรรค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.4583  บ้าน.5435
Fax.4610
e-mail : tawarat@sut.ac.th
เผด็จ เผ่าละออ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทร.3118, 4407  บ้าน.5641
Fax.3119, 4601
e-mail : padej@sut.ac.th
เศรษฐวิทย์ ภูฉายา
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : settawit@sut.ac.th
เอกรงค์ สุขจิต
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : ekarong@sut.ac.th
เอกวุฒิ ศิริรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4425  บ้าน.
Fax.4607
e-mail :
เอมอร ก่อเกียรติสกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.4481  บ้าน.
Fax.4482
e-mail : aimon@sut.ac.th
โศรฎา แข็งการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร.4399  บ้าน.5536
Fax.4613
e-mail : soradak@sut.ac.th
กมลวัชร์ ไชยเสนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4613
e-mail :
กรชนก พุทธะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail :
จัตตาฬี อิ่มเอิบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4238  บ้าน.
Fax.
e-mail : jattalee@sut.ac.th
จิดาภา ชมชื่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4220
e-mail :
จุลลดา แซ่เตี๋ยว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4613
e-mail :
ชัชวาล เข็มเงิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : kemngoen@sut.ac.th
ณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4406  บ้าน.
Fax.4601
e-mail : Kritshna@sut.ac.th
ณัฐนรรท์ ชวรัฐสินธรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4445  บ้าน.
Fax.3260
e-mail : nathanan@sut.ac.th
ดลรยา มงคลเกิด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail :
ดารณี ทิพย์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4422  บ้าน.
Fax.4602
e-mail : tiptong@sut.ac.th
ตระกูล บุพพาจารย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4410  บ้าน.
Fax.4613
e-mail :
ธัญลักษณ์ อันดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail : thanyaluk@sut.ac.th
นิรุตติ์ นิ่มอ่อน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4220
e-mail :
ปิยธิดา ปัญหาราช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail :
ปิยะพร สายแสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4220
e-mail :
ภักดิ์วราณัณ วุฒิภัทรสันกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4220
e-mail :
รุ่งทิวา มีบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4613
e-mail :
วรัญญา แซ่ซื้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4479  บ้าน.
Fax.
e-mail :
วรางคณา จันทรมงคล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4400  บ้าน.
Fax.
e-mail :
วีระยุทธ ชาตะสุวัจนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4473  บ้าน.
Fax.4613
e-mail :
สมศักดิ์ สุขวาปี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4220
e-mail :
สุกัญญา ฉัตรสูงเนิน
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
โทร.4479  บ้าน.
Fax.
e-mail :
สุนีย์ ฉิมสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.  บ้าน.
Fax.
e-mail :
อรรถพล ชอบงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4787  บ้าน.
Fax.4651
e-mail :
อาทิตย์ ถินสถิตย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4420
e-mail :
อาทิตย์ พรมผา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4406  บ้าน.
Fax.4601
e-mail : arthit@sut.ac.th
เกรียงไกร ชวนานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4479  บ้าน.
Fax.4220
e-mail :
เทพวัชระ รุจิราภา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
โทร.4479  บ้าน.
Fax.
e-mail :

ค้นหานักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555