Search (detail) :  

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0-4422 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก
ดังนี้ 0-4422-XXXX (ปรับปรุงข้อมูล 2023-11-16 15:29:36)

ผู้บริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
รศ. นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ
อีเมล sutham.p@sut.ac.th
โทร. 3526
แฟกซ์.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ผศ. พญ. ดร.ปิยาอร นำไพศาล
อีเมล piya-on@sut.ac.th
โทร. 3943
แฟกซ์.3920
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
อ. นพ. ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร
อีเมล pundit@sut.ac.th
โทร. 3956
แฟกซ์.3920
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
อีเมล permsiri@sut.ac.th
โทร.
แฟกซ์.

สำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
นางขวัญเรือน ปิ่นวันนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : kwanruan@sut.ac.th
โทร. 3974  แฟกซ์. 3920
น.ส.ทิตย์ชมพู เสริมเสนาบุญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : Thitchomphu.s@sut.ac.th
โทร. 3908  แฟกซ์. 3920
นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pornthip@sut.ac.th
โทร. 3922  แฟกซ์. 3920
น.ส.ยุรี ลำยงหอม
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : yuree@sut.ac.th
โทร. 3917  แฟกซ์. 3920
น.ส.วันสิริ วีรพงศ์ธงไชย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : wansiri_w@sut.ac.th
โทร. 3810  แฟกซ์.
น.ส.ศิริวิมล เวชจักรเวร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
อีเมล : siriwimol.w@sut.ac.th
โทร. 3810  แฟกซ์.
น.ส.เยาวมาลย์ รัตน์คีรีพันธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : yaowaman@sut.ac.th
โทร. 3957  แฟกซ์. 3920
น.ส.แพรววนิด ชวนะนรเศรษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : phraeowanit@sut.ac.th
โทร. 3544  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ผศ. พญ.นพร อึ้งอาภรณ์
อีเมล naporn@sut.ac.th
โทร. 3956
แฟกซ์.3920
อ. พญ.กัญญารัตน์ มงคลกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : kanyarat.mo@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ณิชารีย์ มุ่งกลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : nicharee@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
ผศ. พญ.นพร อึ้งอาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : naporn@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.บุญญาณุฬักษ์ สีหาคลัง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : boonyanurak@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ปณินันท์ ศรีนุชศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : Paninun.sr@sut.ac.th
โทร.   แฟกซ์.
อ. พญ.ปุณยนุช จงเจริญใจ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : poonyanuch@sut.ac.th
โทร. 3955  แฟกซ์.
อ. พญ.พรพิมล เหรียญธีรศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : Phonpimon.ri@sut.ac.th
โทร. 3955  แฟกซ์.
อ. พญ.พิราภรณ์ พูตระกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pirapornput@sut.ac.th
โทร. 3955  แฟกซ์.
อ. นพ.ภานุวัฒน์ ศรีชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : panuwat.s@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.วิชุลดา เกียรติมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : Wichulada.ki@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.วุฒิพงษ์ ศรีรัตน์ธนารัก
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : wutthipong@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : atcha.po@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ไรวดา สงวนตระกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : raiwada@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชานิติเวชศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชานิติเวชศาสตร์
ผศ. นพ. ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
อีเมล chavaboon@sut.ac.th
โทร. 3943
แฟกซ์.3920
พญ.ธัญนรัตน์ ศิริธนารัตนกุล
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล : thannarat.si@sut.ac.th
โทร. 3958  แฟกซ์.
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อ. นพ.สุวิทยา เธียรประธาน
อีเมล suwittaya@sut.ac.th
โทร. 3943
แฟกซ์.3920
อ. นพ. ดร.กัญจน์ ภักดีสงคราม
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : gunbhak@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
พญ.ชวัลลักษณ์ เหล่ากาญจนกร
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล :
โทร. 3943  แฟกซ์.
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อ. พญ.ผณินทร ธัญวิริยะ
อีเมล panintorn@sut.ac.th
โทร. 3956
แฟกซ์.3920
พญ.ฐิตินาฏ คงแป้น
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : thitinarttk@sut.ac.th
โทร. 6541  แฟกซ์. 0-4437-6999
อ. พญ.พชรอร ลิ้มกิติศุภสิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : patcharaorn@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.เกศินี วัฒนพรมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล :
โทร.   แฟกซ์.
สาขาวิชาจักษุวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาจักษุวิทยา
อ. พญ.ผณินทร ธัญวิริยะ
อีเมล panintorn@sut.ac.th
โทร. 3956
แฟกซ์.3920
อ. พญ.กรกมล จุไรรัตน์พร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : kornkamon.ch@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์.
อ. นพ.กิตติพงศ์ ทาบสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : kittipong.t@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ. ดร.จุฑาภรณ์ อัศวชนานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : juthaporn.as@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์.
อ. พญ.ผณินทร ธัญวิริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : panintorn@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
ผศ. พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์
อีเมล areerat.si@sut.ac.th
โทร. 3951
แฟกซ์.3920
อ. นพ.การุญพงค์ ภัทรามรุต
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : karunpong.ph@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
ผศ. พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : areerat.si@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา
ผศ. นพ. ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
อีเมล chavaboon@sut.ac.th
โทร. 3943
แฟกซ์.3920
รศ. ทนพ. ดร.กระจ่าง ตลับนิล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : krajang.t@sut.ac.th
โทร. 4702  แฟกซ์. 4750
อ. ทนพญ. ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : kanyarat.th@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
ผศ. นพ. ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : chavaboon@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ดุษิต ก้องนวกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : dusit.k@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
อ. ดร.ธีรยา สีมาวรานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : Theeraya.s@sut.ac.th
โทร. 3921  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.พาทินี สุธยานันท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : patinee.s@sut.ac.th
โทร. 3958  แฟกซ์.
อ. ทนพ. ดร.สนอง สุขแสวง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : suksawea@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชารังสีวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยา
อ. พญ.กิติรัตน์ ภัทรามรุต
อีเมล kitirat.pear@sut.ac.th
โทร. 3956
แฟกซ์.3920
อ. พญ.กิติรัตน์ ภัทรามรุต
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : kitirat.pear@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
ผศ. พญ.จิรภา จันทร์แสงรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : jirapa@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ชนนพร เลิศสุทธิพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chanonporn@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ดวงกมล ดีหมื่นไวย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : duangkamol.d@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ศิรินุช วัฒนะไพบูลย์สุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : sirinut.w@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์.
อ. พญ.สหัทยา นิยะโมสถ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : sahattaya@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.สิริวิภา จรัสวัฒนกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : Sirivipa.ch@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์.
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
ผศ. พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์
อีเมล areerat.si@sut.ac.th
โทร. 3951
แฟกซ์.3920
อ. พญ.กิตติ์รวี คงณัฐเศรษฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : kitravee@sut.ac.th
โทร. 3910  แฟกซ์.
อ. พญ.จิราพร พูนธนางกูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : jirapon.md@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ณัฏฐพร คมวีระวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : nattaporn@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ทศพร เจริญศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : jthotsa@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.เกตน์สิรี ตุ้งสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : Ketsiree.tu@sut.ac.th
โทร. 3910  แฟกซ์.
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
อีเมล niwatchai@sut.ac.th
โทร. 3527
แฟกซ์.3920
รศ. พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : Schawanya.ratt@sut.ac.th
โทร. 3527  แฟกซ์. 3920
นพ.ณัฐภัทร ขุมทอง
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล : nattapat.kh@sut.ac.th
โทร. 3527  แฟกซ์.
อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : niwatchai@sut.ac.th
โทร. 3527  แฟกซ์. 3920
น.ส.ปาริชาติ แซ่ว่อง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : parichad@sut.ac.th
โทร. 3527  แฟกซ์. 3920
ผศ. พญ.สีขาว เชื้อปรุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : seekaow@sut.ac.th
โทร. 3527  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.เฟื่องฟ้า กองเงิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : fuangfa.b@sut.ac.th
โทร. 3527  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
หัวหน้าสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
อ. นพ.สุวิทยา เธียรประธาน
อีเมล suwittaya@sut.ac.th
โทร. 3943
แฟกซ์.3920
อ. นพ.ณัฐวุฒิ ชวาลภาฤทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : nuttavut@sut.ac.th
โทร. 3920  แฟกซ์. 3943
นครินทร์ นิ่มพิศุทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : n.nimpisut@sut.ac.th
โทร. 3960  แฟกซ์.
ผศ. พญ. ดร.ปิยาอร นำไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : piya-on@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.พรเทพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pornthep@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.พลัฏฐ์ สุรพลองอาจ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : palad.s@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
นางวิรากานต์ จินดาเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : wirakarn.c@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ศักดิ์ศรี หวังธนบดีกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : saksri.w@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.สุวิทยา เธียรประธาน
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : suwittaya@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์
ผศ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว
อีเมล ssarawut@sut.ac.th
โทร. 3951
แฟกซ์.3920
น.ส.การะเกด รัตนคีรีพันธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : karakad@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : kokiet@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
ผศ. พญ.จิตรวดี หอพิบูลสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : jitwadee@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.จิรยุพา แผ้วพลสง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : jirayupa.pa@g.sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
รศ. นพ.ฉัตรชัย กรีพละ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : chatchai.k@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ชลธิดา ครบพรชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chontida@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ชัชนก เปาอินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chatchanok_p@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ฐิติกร จันทรรวงทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : thitikorn.j@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์.
อ. พญ.ณิชกานต์ ประภาพันธศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : nidchakan.pr@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์.
อ. พญ.ธนาวรรณ ติรวีรขจร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : thanawan.ti@g.sut.ac.th
โทร. 3591  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : teetad@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ปณตพล เติมสินสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : panotpol@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ปนิตา ปราสาทหินพิมาย
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : panita.pr@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
ผศ. พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : porntipnimk@sut.ac.th
โทร. 3967  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.พฤฒิชัย วิสุเทพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pruettichai@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
นพ.พิชญะ สุวรรณ
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล : pichaya.su@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์.
อ. นพ.ภาณุพงศ์ เพชรชู
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : panupong_p@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.รักษิณา ชัยณรงค์ศิริพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : raksina.cha@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
นพ.ศรันย์ งามเพ็ชร
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล :
โทร. 3943  แฟกซ์.
นพ.สรวิศ ศรีสุข
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล :
โทร. 3943  แฟกซ์.
ผศ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : ssarawut@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.อัญชิษฐา จินดาบุรินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : aulchittha.ji@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์.
อ. นพ.อัษฎา พงษ์พฤฒิพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : atsada@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
สถานแพทยศาสตรศึกษา
รองหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
อ. พญ.วรากานต์ ตั้งจตุพร
อีเมล warakarnt@sut.ac.th
โทร. 3956
แฟกซ์.3920
หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา
อ. นพ.ภาณุพงศ์ เพชรชู
อีเมล panupong_p@sut.ac.th
โทร. 3951
แฟกซ์.3920
น.ส.กุลนันทน์ ธุระพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
อีเมล : kunlanan@sut.ac.th
โทร. 3955  แฟกซ์.
น.ส.ทิพาวรรณ เพทราเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : P.Tipawan@sut.ac.th
โทร. 3943  แฟกซ์. 3920
นายธีระนิตย์ นามกุณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : theeranit.n@sut.ac.th
โทร. 3910  แฟกซ์. 3920
นางนกน้อย ศรีโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : noknoi@sut.ac.th
โทร. 3975  แฟกซ์. 3920
น.ส.นงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : nonglak.j@sut.ac.th
โทร. 3910  แฟกซ์.
น.ส.ปัทมา กวนเมืองใต้
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pattama.ku@sut.ac.th
โทร. 3526  แฟกซ์. 3920
น.ส.ภรรธรีย์ ดงกุลาบสลับศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : phatcha@sut.ac.th
โทร. 3958  แฟกซ์. 3920
น.ส.มณีกาญจน์ วงษ์อ่อง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอนและวิจัย
อีเมล : maneekanw@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์.
น.ส.อรวรรณ เพชรสูงเนิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : orawan.p@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์.
น.ส.อิสริยาพร สุมงคล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : itsariyaporn.s@sut.ac.th
โทร. 3908  แฟกซ์.
สถานวิจัยสำนักแพทยศาสตร์
หัวหน้าสถานวิจัยสำนักแพทยศาสตร์
อ. นพ.นริศเรศ แก้วบุญเลิศ
อีเมล naritsaret@sut.ac.th
โทร. 3956
แฟกซ์.3920
ว่าที่ ร.ต.ญ.สาวิตรี เต็มสระน้อย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sawitree_im@sut.ac.th
โทร. 3921  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์
ผศ. นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์
อีเมล nattawut.k@sut.ac.th
โทร. 3956
แฟกซ์.3920
อ. นพ.ชัยอนันต์ ตันติสถิรพูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chaianan@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ชาติวัฒน์ ปิยารมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chatiwat@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
พญ.ฐิติพร กาญจนฤกษ์
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล :
โทร. 3956  แฟกซ์.
อ. พญ.ณัชชา นิติวัฒนา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : natcha.n@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์.
อ. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : natthipong.po@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์.
ผศ. นพ.ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : nattawut.k@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
นพ.ธนาวิทย์ เรืองรัตน์
ตำแหน่ง : แพทย์
อีเมล : thanawit.ru@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์.
อ. นพ.นริศเรศ แก้วบุญเลิศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : naritsaret@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. นพ. ดร.บัณฑิต อัศวฤทธิไกร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pundit@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ภัทร ควรสนธิ
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pkhuan@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.วรากานต์ ตั้งจตุพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : warakarnt@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. พญ.ศริญญา ปูรณะปัญญา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : sarinya.p@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.ศุภัช ภู่ไพบูลย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : supat.p@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
อ. นพ.เศกดุศิต เอกวงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : sekdusit@sut.ac.th
โทร. 3956  แฟกซ์. 3920
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
หัวหน้าสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ผศ. พญ.ปัทมา ทองดี
อีเมล pattama_t@sut.ac.th
โทร. 3951
แฟกซ์.3920
อ. พญ.ทรรศนันท์ นิธิปรีชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : tasanun@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
ผศ. พญ.ปัทมา ทองดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : pattama_t@sut.ac.th
โทร. 3951  แฟกซ์. 3920
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
อ. ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
อีเมล nareeluk@sut.ac.th
โทร. 3990
แฟกซ์.3506


* ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ fax E-mail ของท่านได้ที่ SUT's PIM (Personal Information Management)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 4713 (คุณวันวิสาห์)


ค้นหานักศึกษา