Search (detail) :  

 

สถานกีฬาและสุขภาพ
สำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0-4422 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก
ดังนี้ 0-4422-XXXX (ปรับปรุงข้อมูล 2023-12-06 09:56:42)

ผู้บริหาร สถานกีฬาและสุขภาพ
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ
นางหทัยรัตน์ ราชนาวี
อีเมล hathai@sut.ac.th
โทร. 3421
แฟกซ์.3420

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
นายศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์
อีเมล sal@sut.ac.th
โทร. 3729
แฟกซ์.3420
น.ส.กนกวรรณ กายเมืองปัก
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : kanokwan.k@sut.ac.th
โทร. 3427  แฟกซ์. 3420
นายณัฐพล โฉมสันเทียะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : Nattapon.c@sut.ac.th
โทร. 3710  แฟกซ์. 3420
นายศัลยพงษ์ วงค์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sal@sut.ac.th
โทร. 3729  แฟกซ์. 3420
น.ส.สุดารัตน์ เปรมท่าช้าง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : sudarat.prem@sut.ac.th
โทร. 3427  แฟกซ์. 3420
งานวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาสุขภาวะ
หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาสุขภาวะ
น.ส.วาสนา แกล้วกล้า
อีเมล wassana@sut.ac.th
โทร. 3433
แฟกซ์.3420
ว่าที่ ร.ต.ชินพัฒน์ ทิพย์ศรีบุญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chinnaphat@sut.ac.th
โทร. 3428  แฟกซ์. 3420
นายธันย์ธเสกข์ ธัชวงศ์สง่า
ตำแหน่ง : ผู้ฝึกสอน
อีเมล : wongsanga@sut.ac.th
โทร. 3429  แฟกซ์. 3420
นายป้อ บุญรอด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pho@sut.ac.th
โทร. 3429  แฟกซ์. 3420
นางมยุรี ชูศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : mayuree@sut.ac.th
โทร. 3433  แฟกซ์. 3420
น.ส.วาสนา แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : wassana@sut.ac.th
โทร. 3433  แฟกซ์. 3420
นายสุขสรรค์ โชคคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : suksan_c@sut.ac.th
โทร. 3434  แฟกซ์. 3420
งานส่งเสริมกีฬาและพัฒนาพื้นที่
หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและพัฒนาพื้นที่
นายจุมภฎ อินทรนัฎ
อีเมล chumphot@sut.ac.th
โทร. 3436
แฟกซ์.3420
นายจุมภฎ อินทรนัฎ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chumphot@sut.ac.th
โทร. 3436  แฟกซ์. 3420
น.ส.รัชนีวรรณ วันเปลี่ยนสี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : Ratchaneewan@sut.ac.th
โทร. 3501  แฟกซ์. 3420
นางวันเพ็ญ อุ่นภักดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : wanpen@sut.ac.th
โทร. 3435  แฟกซ์. 3420
น.ส.โศภิดา สวัสดิ์สิงห์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : Sopida@sut.ac.th
โทร. 3437  แฟกซ์. 3420
งานธุรการและบริหารทั่วไป
หัวหน้างานธุรการและบริหารทั่วไป สกส.
นายสุชาติ จรรยาศิริ
อีเมล suchart@sut.ac.th
โทร. 3424
แฟกซ์.3420
น.ส.ภาวินี เทพเสนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pawinee@sut.ac.th
โทร. 3418  แฟกซ์. 3420
น.ส.ศิริรัตน์ หอมสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sirirat.h@sut.ac.th
โทร. 3425  แฟกซ์. 3420
นายสุชาติ จรรยาศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : suchart@sut.ac.th
โทร. 3424  แฟกซ์. 3420
น.ส.สุดาพร นวลศรี
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : sudaporn@sut.ac.th
โทร. 3423  แฟกซ์. 3420
น.ส.อธิมน แสงเสถียร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : atimon@sut.ac.th
โทร. 3422  แฟกซ์. 3420
งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา
หัวหน้างานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา
ว่าที่ ร.ต.บัลลังก์ กลิ่นจันทร์แดง
อีเมล banlang@sut.ac.th
โทร. 3436
แฟกซ์.3420
นายจินตพัฒน์ ขจรภพ
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ
อีเมล : Jintapat@sut.ac.th
โทร. 3438  แฟกซ์. 3420
นายธณัศพัทธ์ มีชำนาญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : utit@sut.ac.th
โทร. 3719  แฟกซ์. 3420
นายนราธิป เซ็นทองหลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : narathip@sut.ac.th
โทร. 3438  แฟกซ์. 3420
นายนัฐวุฒิ เถาวันดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : thaowandee@sut.ac.th
โทร. 3432  แฟกซ์. 3420
ว่าที่ ร.ต.บัลลังก์ กลิ่นจันทร์แดง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : banlang@sut.ac.th
โทร. 3436  แฟกซ์. 3420
นายยงยุทธ เพ็งนอก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : yongyut@sut.ac.th
โทร. 6259  แฟกซ์. 3420
นายแมนสรวง หวังชื่นกลาง
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ
อีเมล : mansuang@sut.ac.th
โทร. 3430  แฟกซ์. 3420


* ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ fax E-mail ของท่านได้ที่ SUT's PIM (Personal Information Management)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 4713 (คุณวันวิสาห์)


ค้นหานักศึกษา