Search (detail) :  

 

ส่วนกิจการนักศึกษา
สำหรับหน่วยงานภายนอกที่ต้องการติดต่อ กรุณากดเลขหมาย 0-4422 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 หลัก
ดังนี้ 0-4422-XXXX (ปรับปรุงข้อมูล 2023-11-16 15:20:46)

ผู้บริหาร ส่วนกิจการนักศึกษา
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
นายธัญเทพ พรหมสอน
อีเมล thanyatep@sut.ac.th
โทร. 3111 3111
แฟกซ์.3119

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
หัวหน้างานวินัยนักศึกษาและการทหาร
นายพงศ์มิตร โพธิ์กลาง
อีเมล pongmit@sut.ac.th
โทร. 3123-4
แฟกซ์.3119
นางกัญพัชร์ ปิติอนันต์วุฒิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sumalai@sut.ac.th
โทร. 3128  แฟกซ์. 3115
ว่าที่ ร.อ.นพดล วันเปลี่ยนสี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : wanwa@sut.ac.th
โทร. 3123  แฟกซ์. 3119
นายพงศ์มิตร โพธิ์กลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pongmit@sut.ac.th
โทร. 3123-4  แฟกซ์. 3119
นายสุปรีชา เครือบคนโท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : supree@sut.ac.th
โทร. 3128  แฟกซ์. 3119
งานทุนการศึกษา
หัวหน้างานทุนการศึกษา
นางพิมพ์ใจ ท้วมผิวทอง
อีเมล pimjai@sut.ac.th
โทร. 3129
แฟกซ์.3119
นายชาญชัย ชัยวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chan-c@sut.ac.th
โทร. 3114  แฟกซ์. 3778
น.ส.ทรรศนีย์ แย้มมนัส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : thatsani.yaem@sut.ac.th
โทร. 3777  แฟกซ์. 3119
นางธัญรัศม์ ศรีเรืองรัตนกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : thanyarat@sut.ac.th
โทร. 3114  แฟกซ์. 3119
น.ส.น้ำค้าง ชมเมืองปัก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : namkang@sut.ac.th
โทร. 3777  แฟกซ์. 3119
นางพิมพ์ใจ ท้วมผิวทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pimjai@sut.ac.th
โทร. 3129  แฟกซ์. 3119
น.ส.ภคนันท์ นัครจีรานนท์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : sarinya@sut.ac.th
โทร. 3778  แฟกซ์. 3119
น.ส.มนัฐค์ษญา บางคงหลวง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : manatsayab@sut.ac.th
โทร. 3776  แฟกซ์. 3778
นางรักษา ศิวาพรรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : ruksa@sut.ac.th
โทร. 3774  แฟกซ์. 3778
นางศิริพร พิทักษ์ธีรังกูร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : siriporn@sut.ac.th
โทร. 3115  แฟกซ์. 3119
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์
อีเมล amonratt@sut.ac.th
โทร. 3142
แฟกซ์.3140
น.ส.จรินพร เปลื้องทุกข์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jarin@sut.ac.th
โทร. 3142  แฟกซ์. 3140
นายทวีวงศ์ วีระนาคินทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : taweewon@sut.ac.th
โทร. 3131  แฟกซ์. 3140
นายธนพล ธนถาวรกฤษฏิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล :
โทร. 3142  แฟกซ์. 3140
นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : amonratt@sut.ac.th
โทร. 3142  แฟกซ์. 3140
งานพัฒนานักศึกษา
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
น.ส.สุชาดา อนงค์เวช
อีเมล ratchata@sut.ac.th
โทร. 3121
แฟกซ์.3119
น.ส.ธนาภรณ์ พงษ์สิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : tanaporn.p@sut.ac.th
โทร. 3140  แฟกซ์. 3119
นายธนิตศักดิ์ จาตุรัตน์ทวีโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : tanitsak@sut.ac.th
โทร. 3141  แฟกซ์. 3140
นายพงษ์ศักดิ์ ยะปะภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pongsuk@sut.ac.th
โทร. 3122  แฟกซ์. 3119
น.ส.พันธกานต์ รื่นกลิ่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pantakant@sut.ac.th
โทร. 3130  แฟกซ์. 3119
นายสรณะ ศรีตะชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sarana@sut.ac.th
โทร. 3122  แฟกซ์. 3119
น.ส.สีวลี ประชากลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : seevalee@sut.ac.th
โทร. 3130  แฟกซ์. 3119
น.ส.สุชาดา อนงค์เวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : ratchata@sut.ac.th
โทร. 3121  แฟกซ์. 3119
นายอานนท์ ชาติมนตรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : arnon@sut.ac.th
โทร. 3125  แฟกซ์. 3119
งานบริหารและการจัดการทั่วไป
หัวหน้างานบริหารและการจัดการทั่วไป
นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์
อีเมล suttirak@sut.ac.th
โทร. 3134
แฟกซ์.3119
นางกรรณิการ์ บุญสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : gunnigar@sut.ac.th
โทร. 3630  แฟกซ์. 3119
นายจตุรพัฒน์ ภูมิศรีจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล : jaturapat.phum@sut.ac.th
โทร. 3195  แฟกซ์. 3119
นายชัยวัฒน์ คงสุขวิวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chaiwat.k@sut.ac.th
โทร. 3218  แฟกซ์. 3119
น.ส.ธิดารัตน์ กาวิละมูล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : thidarat2525@sut.ac.th
โทร. 3112  แฟกซ์. 3119
น.ส.ปทุมรัตน์ ปาสาจัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pathumrat@sut.ac.th
โทร. 3113  แฟกซ์. 3119
นางรดาณัฐ ประพิณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : radanut@sut.ac.th
โทร. 3137  แฟกซ์. 3119
น.ส.รสสุคนธ์ อยู่ชุมพล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : Rossukhon.u@sut.ac.th
โทร. 3139  แฟกซ์. 3119
นายสุทธิรักษ์ ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : suttirak@sut.ac.th
โทร. 3134  แฟกซ์. 3119
งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา
นางปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ
อีเมล punyawee@sut.ac.th
โทร. 3120
แฟกซ์.3119
นางชุติมา ไชยเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : chiyasen@sut.ac.th
โทร. 3110  แฟกซ์. 3119
นางปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : punyawee@sut.ac.th
โทร. 3120  แฟกซ์. 3119
น.ส.สุภาภรณ์ ประชากูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : supaponn@sut.ac.th
โทร. 3110  แฟกซ์. 3119
งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
หัวหน้างานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
นายสืบศักดิ์ มีพวงพินธุ์
อีเมล suebsak@sut.ac.th
โทร. 3126
แฟกซ์.3126
นายกฤตธัช อันชื่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : krittatach@sut.ac.th
โทร. 5129  แฟกซ์. 5179
นางกัญจน์ณิชา เกตุตะขบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : kangana@sut.ac.th
โทร. 5178  แฟกซ์. 5126
น.ส.จารุวรรณ คงมั่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jaruwan@sut.ac.th
โทร. 5177,5156  แฟกซ์. 5126
นางจิตติมา พะนามณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chittima@sut.ac.th
โทร. 5132  แฟกซ์. 5126
น.ส.จิตพิสุทธิ์ ฉิมใหม่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jitpisut@sut.ac.th
โทร. 5130  แฟกซ์. 5126
นายชุมพล เฉียดกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chumpon@sut.ac.th
โทร. 5125  แฟกซ์. 5126
นายณพลพัทธ์ พุฒิกุลเศรษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : nakorn@sut.ac.th
โทร. 5125  แฟกซ์. 5126
นายณัฐชนม์ แสงพฤกษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : nutta@sut.ac.th
โทร. 5168  แฟกซ์. 5126
นางประภาวดี ธนาบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : prawadee@sut.ac.th
โทร. 5175  แฟกซ์. 5126
น.ส.ปาริชาติ ศิริธรปัญญา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pari@sut.ac.th
โทร. 5163  แฟกซ์. 5170
น.ส.ปิยภัทร จันทะกล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chantakon@sut.ac.th
โทร. 5131  แฟกซ์. 5176
นางพรวิภา จรรยาศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : pornvipa@sut.ac.th
โทร. 5126  แฟกซ์. 5126
นางรวิสรา ธรรมกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : rawisara@sut.ac.th
โทร. 5121  แฟกซ์. 5179
นางระวิวรรณ กลับมาอนุรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : rawiwan@sut.ac.th
โทร. 5176  แฟกซ์. 5126
นายวารสาร เขตกระโทก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : warasarn@sut.ac.th
โทร. 5120  แฟกซ์. 5179
นายสืบศักดิ์ มีพวงพินธุ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : suebsak@sut.ac.th
โทร. 3126  แฟกซ์. 3126
นางสุธิสา ผดุงสันต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : suthisa@sut.ac.th
โทร. 5131  แฟกซ์. 5126
นางสุพัตรา กอปรสิริพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : supatra@sut.ac.th
โทร. 5178  แฟกซ์. 5126
นายอรรถวุฒิ ภูคำวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : autthawut@sut.ac.th
โทร. 5172  แฟกซ์. 5179
น.ส.อรุณี แป้นนอก
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : arunee@sut.ac.th
โทร. 5170  แฟกซ์. 5126
นางเจียรพรรณ ศรีตะชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : jiarapan@sut.ac.th
โทร. 5122  แฟกซ์. 5126
นายเสน่ห์ ประชากลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sanae@sut.ac.th
โทร. 5168  แฟกซ์. 5126
นายเอนก ทองไทย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : anake@sut.ac.th
โทร. 5167  แฟกซ์. 5126
นางไพลิน ศรีอภัย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : phailin@sut.ac.th
โทร. 5145  แฟกซ์. 5126
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายจตุรวัฒน์ ศรีเรืองรัตนกุล
อีเมล santie@sut.ac.th
โทร. 3631
แฟกซ์.3119
นายจตุรวัฒน์ ศรีเรืองรัตนกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล : santie@sut.ac.th
โทร. 3631  แฟกซ์. 3119
น.ส.สุวิมล แก้วมณี
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อีเมล : Suwimon.k@sut.ac.th
โทร. 3112  แฟกซ์. 3119
สังกัดส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.กฤติยา อัญญโพธิ์
อีเมล krittiya@sut.ac.th
โทร. 3118
แฟกซ์.3119


* ท่านสามารถแก้ไข ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ fax E-mail ของท่านได้ที่ SUT's PIM (Personal Information Management)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 4713 (คุณวันวิสาห์)


ค้นหานักศึกษา