มทส. เจ๋ง ติดอันดับ 3 ม.ไทย จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของโลก โดย THE

มทส. เจ๋ง ติดอันดับ 3 ม.ไทย จากการจัดอันดับ ม. ชั้นนำของโลก โดย THE


                 เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ได้เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2018 (World University Rankings 2018) อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ก้าวกระโดดขึ้นอยู่ในกลุ่มท็อป 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากอันดับ 5 เมื่อปีที่ผ่านมา  แสดงถึงศักยภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ย้ำภาพความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยที่พร้อมมุ่ง Global Vision : Local Missions” สร้างสรรค์ความรู้ คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล

 

              รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า "จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2018 หรือ World University Rankings 2018 โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดอันดับดังกล่าวเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน ล่าสุดได้ประกาศผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยจัดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 980 อันดับ เป็น 1,000 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และมีมหาวิทยาลัยจาก 77 ประเทศทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของโลก ยังคงเป็นของ University of Oxford ประเทศอังกฤษ สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีเพียง 9 แห่ง เพิ่มเป็น 10 แห่งที่ติดอันดับในครั้งนี้ โดยมีลำดับตามการคูณค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ดังนี้

1.       มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 501-600
2.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 601-800
3.      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 601-800
4.       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 601-800
5.       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 801-1000
6.       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 801-1000
7.       มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 801-1000
8.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 801-1000
9.       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 801-1000
10.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 1000+

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดและมีตัวชี้วัดย่อย พร้อมน้ำหนักในการคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเป็นเกณฑ์เดียวกันกับการจัดอันดับในปี 2017 ประกอบด้วย

-          การสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) มีน้ำหนัก 30%
-          การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) มีน้ำหนัก 30%
-          การอ้างอิง (อิทธิพลของการวิจัย) มีน้ำหนัก 30%
-          ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา การวิจัย) มีน้ำหนัก 7.5%
-          รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) มีน้ำหนัก 2.5%

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ THE World University Rankings 2018
(ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018)

              จากการนำข้อมูลของคะแนนที่ได้ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยไทยตาม THE World University Rankings 2018 มาเปรียบเทียบดังที่แสดงในรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า มทส. ได้รับคะแนนที่ดีใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การอ้างอิง (อิทธิพลของการวิจัย) รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) และความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา การวิจัย) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานสากล และศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง และการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี


รูปที่ 2 คะแนนที่ได้ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยไทยตาม THE World University Rankings 2018

 

 “ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล มีความสำเร็จที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีพัฒนาการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 27 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังแสดงถึงความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย ที่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในก้าวต่อไป มหาวิทยาลัยยังคงต้องมีการ "รุก รับ ปรับตัว" สู่ Thailand 4.0 มุ่งสู่ “มทส. 4.0 มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” ที่พร้อมก้าวต่อไปเพื่อ “Global Vision : Local Missions” สร้างสรรค์ความรู้คู่เคียงสังคม มุ่งสู่มาตรฐานสากล เป็นแหล่งสร้างคนสร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไปอธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี และศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เข้าร่วมประชุมและรับฟังการประกาศผล THE World University Ranking 2018 อย่างเป็นทางการ ณ THE World Academic Summit 2017, King's College London ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา   ซึ่ง มทส. ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มอันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยชั้นนำโลก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ

      

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 กันยายน 2560

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง